Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr.

Rendor

Data e Kerkeses

Objekti i kerkeses

Data e pergjigjes

Pergjigje

Menyra e perfundimit te kerkeses

Tarifa

141

02.07.2023

Përshëndetje!

Të më falni shumë që po ju shqetësoj por për arsye se kjo çështje është shumë e rëndësishme për mua, dua të mësoj ç'farë bëhet me aplikimet nëse kanë filluar dhe si duhet të veproj.


Shumë faleminderit për mirkuptimin.

03.07.2023

Pershendetje,

Momentalisht procesi eshte ndalur pasi eshte arritur numri 2000 i perfituesve te pare sipas thirrjes . AEE pret nje udhezim nga ministria perkatese per te rritur numrin e perfituesve por nuk ka nje date te caktuar, pra ju duhet te prisni hapjen e thirrjes tjeter gje qe do te njoftohet nepermjet rrjeteve dhe faqeve tona zyretare.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

140

26.06.2023

Përshëndetje,

Faleminderit për përgjigjen e shpejt dhe informacionin e detajuar!


Ju lutem, pa ju krijuar bezdi, a mund të më orientoni se cilët prej IAL-ve publike/ jopublike ofrojnë trajnim paraprak përgatitor/vërtetimin për ndjekjen e programit të studimit të formimit vazhduar në fushën e auditimit të eficencës së energjisë në ndërtesa?
VKM-të nuk japin një listë.


Faleminderit paraprakisht!
Në pritje të përgjigjes tuaj,
Gjithë të mirat

29.06.2023

​Pershendetje ,Bashkëlidhur institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që njihen nga Ministria e Arsimit me të drejtën për të ushtruar  programin e studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”1.Universiteti Politeknik i Tiranës

2.Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

3.Universiteti Polis


4.Universiteti Marin Barleti


5.Instituti Kanadez i Teknologjisë


6.Universiteti MetropolitanJu faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

139

23.06.2023

Pershendetje,

Do kete per kete vit aplikime per panel diellor? Sense vjet per 2 ore e humba aplikimin nqs po kur fillojne?

Faleminderit

26.06.2023

Pershendetje,
Momentalisht procesi eshte ndalur pasi eshte arritur numri 2000 i perfituesve te pare sipas thirrjes . AEE pret nje udhezim nga ministria perkatese per te rritur numrin e perfituesve pra do te kete rihapje te aplikimeve serish por nuk ka nje date te caktuar, hapja e thirrjes tjeter  do te njoftohet nepermjet rrjeteve dhe faqeve tona zyretare.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

138

16.06.2023

Pershendetje,


Uroj te jeni mire!


Referuar pikes 5 a) te nenit 16 te ligjit 124/2015 i ndryshuar, thuhet se "cdo person juridik, publik ose privat, qe kategorizohet konsumator i madh energjie duhet te kryeje auditimin energjitik cdo 3 vjet". Pra kjo tregon detyrimin periodik te subjektit per te bere auditim, 


mirepo ajo qe nuk eshte e qarte eshte momenti kur duhet te behet per here te pare audimi, pra pas kategorizimit te subjektit si konsumator i madh, a ka nje percaktim ne afate kohore kur duhet te behet auditimi? 


 Duke ju falenderuar per bashkepunimin, 


Gjithe te mirat

19.06.2023

Pershendetje,


Ne lidhje me kerkesen tuaj per informacion ju bejme me dije se ne momentin qe subjekti kategorizohet si konsumator i madh i energjise ka detyrimin te kryeje sa me pare Auditimin Energjetik.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

137

13.06.2023

Përshëndetje,

Shpresoj që ky email tju gjejë mirë.

Po ju shkruaj për tju pyetur se kur do të rihapen aplikimet për panele diellore për familjarë?

Nëqoftëse një familje do ta instalojë panelin në një shtëpi të sapoblerë, a do mund te aplikojë pa 6-mujorin e dritave?

Ju falenderoj paraprakisht.

15.06.2023

Pershendetje,
1. Momentalisht procesi eshte ndalur pasi eshte arritur numri 2000 i perfituesve te pare sipas thirrjes . AEE pret nje udhezim nga ministria perkatese per te rritur numrin e perfituesve por nuk ka nje date te caktuar, pra ju duhet te prisni hapjen e thirrjes tjeter gje qe do te njoftohet nepermjet rrjeteve dhe faqeve tona zyretare. 

2. Dorezimi i faturave te energjise elektrike mbi 250 kWh per 6 mujorin e fundit eshte kusht per kualifikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

136

09.06.2023

Përshëndetje,


Ju shkruaj nga Ministria e Mbrojtjes (Drejtoria e Prokurimeve dhe Ankandeve) lidhur me nevojën për një sqarim/interpretim nga ana juaj, si më poshtë vijon:


Në kuadër të zhvillimit të procedurave të prokurimit publik për realiziminin e punimeve të ndërtimit, autoriteti kontraktor, bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, krahas kërkesave të tjera për kualifikim ka parashikuar edhe kërkesën si vijon:


a)        Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre 1 (një) “Auditues energjie”, i cili duhet të jetë i pajisur me “Çertifikatë për Auditues Energjitik në ndertesa”, lëshuar nga Agjencia për Eficencën e Energjisë.

Audituesi i energjisë është i nevojshëm për hartimin e raportit mbi vlerësimin e eficencës së energjisë, sipas parashikimeve të nenit 16, pika 2 dhe 3 të ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” parashikohet se: “2. Auditimi energjetik shoqërohet me një raport që përfshin: a) një vlerësim të nivelit aktual të konsumit të energjisë për objektin e auditimit energjetik; b) propozimin e masave të kursimit të energjisë që duhen marrë, përfshirë justifikimin ekonomik; c) të dhëna për sasinë totale të kursimeve të mundshme; ç) opinionin përfundimtar të audituesit energjetik për potencialin për rritjen e efiçencës së energjisë dhe masat teknike përkatëse. 3. Audituesi i dërgon një kopje të raportit të auditimit energjetik Agjencisë për Efiçencën e Energjisë për ata konsumatorë që janë subjekt i auditimit të detyrueshëm”.


Në funksion të plotësimit të kësaj kërkese një ofertues ka deklaruar një person (Emiliano Hoxha), i cili nuk rezulton në listën e  audituesve të energjisë në ndërtesa, por në listën e menaxherëve të energjisë, respektivisht me numër rendor 54. Emiljano Hoxhaj.


Lidhur me sa më sipër, lutem nga ana juaj një sqarim nëse një person që zotëron certifikatën si Menaxher i Energjisë, a mund të kryejë funksionet dhe a zotëron komptencat e Audituesit të Energjisë në Ndërtesa, me qëllim përmbushjen e qëllimit për të cilin është vendosur kërkesa për kualifikim?


Ju faleminderit!

12.06.2023

Pershendetje,


Ne lidhje me kerkesen tuaj per informacion ju bejme me dije se:
Emiljano Hoxhaj eshte i Certifikuar nga Agjencia per Eficencen e Energjise si Menaxher Energjie por ai nuk mund te kryeje funksionet e Audituesit te Energjise.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

135

10.06.2023

Pershendetje!  Jam nga Durresi. Jam e interesuar per vendosjen e paneleve diellore per ngrohejen e ujit. A behen perseri aplikime, per te perfituar subvencionimin ne 70%?Ju faleminderit! 

12.06.2023

Pershendetje,
Momentalisht procesi eshte ndalur pasi eshte arritur numri 2000 i perfituesve te pare sipas thirrjes . AEE pret nje udhezim nga ministria perkatese per te rritur numrin e perfituesve por nuk ka nje date te caktuar, pra ju duhet te prisni hapjen e thirrjes tjeter gje qe do te njoftohet nepermjet rrjeteve dhe faqeve tona zyretare.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

134

09.06.2023

Pershendetje,

jam Julian Bala,  jam interesuar per provimin e licences per Eficencen Energjitike per Ndertesa. 
Kur eshte caktuar provimi i rradhes "i shtetit" ?
Faleminderit!

09.06.2023

Pershendetje,

Momentalisht nuk ka nje date te caktuar per testim nga Komisioni per Testim dhe Certifikim, ne momentin qe do te percaktohet nje date ju do te njoftoheni nepermjet e-mail (nese keni aplikuar per testim prane AEE) si dhe nepermjet njoftimeve qe do te kete ne faqet zyretare te AEE per daten dhe vendin e testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

133

31.05.2023

Pershendetje, si jeni

Jam i interesuar per te aplikuar per Panele diellore. Por site juaj nuk hapet. Si ka mindesi. A ka ndonje date kur do rregullohet Web site per aplikimi.
Me Respekt 

05.06.2023

Pershendetje,

Momentalisht procesi eshte ndalur pasi eshte arritur numri 2000 i perfituesve te pare sipas thirrjes . AEE pret nje udhezim nga ministria perkatese per te rritur numrin e perfituesve por nuk ka nje date te caktuar.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

132

24.05.2023

Pershendetje,

kam lexuar per subvencionimin qe i ofrohet familjeve per instalimin e paneleve diellore per ngrohje te ujit.
Doja te merrja informacion nese egziston nje programm i tille ose i ngjashem dhe per shkolla private apo jo.


Faleminderit

26.05.2023

Pershendetje,


Thirrja te ciles ju i referoeni eshte vetem per abonentet familjare, deri tani nuk ka nje thirrje per institucione arsimore private.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

131

22.05.2023

Pershendetje!Ka ndonje informacion  rreth provimit per auditim energjie ne ndertesa dhe vendi se ku do te zhvillohet ai ?
Faleminderit

23.05.2023

Pershendetje,

Ende nuk ka nje date per testim nga Komisioni per Testim dhe Certifikim, ne momentin qe do te percaktohet nje date do te kete njoftime ne faqet tona zyretare gjithashtu te gjithe ata qe kane kryer aplikimin per testim prane AEE do te njoftohen nepermjet e-mail per daten, oren dhe vendin e zhvillimit te testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

130

28.04.2023

Përshëndetje, si jeni?

Une quhem G M. Jam arkitekt dhe kam bërë kursin për auditimin e energjisë në ndërtesa. 


Si mund të bëj aplikim për tu regjistruar në listën e pritjes për të hyrë në provimin për auditues energjie? Isha në website-n e AAE por nuk kishte opsion për të apikuar.


Faleminderit, 

02.05.2023

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 dhe VKM Nr. 342, datë 22.5.2019  ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm:
Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/
 


Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor

Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”

Kopje të noterizuar të librezës së punës

Kopje të dokumentit të identifikimit

4 fotografi

CV

Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

129

28.04.2023

Miredita

Uroj te jeni mire. Jam e interesuar per instalimin paneleve diellore. A vazhdon procesi i aplikimit aktualisht?


Gjithe te Mirat

02.05.2023

Pershendetje,


Aplikimet momentalisht jane ndalur, por do te kete rihapje te aplikimeve se shpejti .
Lutem te jeni vigjilent ne faqet tona zyretare pasi ne momentin qe do te rihapen aplikimet do te kete njoftime.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

128

19.04.2023

Pershendetje,


Kur do te zhvillohet provimi ler audituesit e energjise per kete vit?
Ju faleminderit
S. I

19.04.2023

Pershendetje,


Momentalisht nuk ka nje date te percaktuar per testim nga Komisioni per Testim dhe Certifikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

127

15.04.2023

Mirmëngjesi uroj të jeni mirë,doja të apk për panele diellore nuk hapet faqja e eficenca,pyetja ime është a kanë filluar apk?

19.04.2023

Pershendetje,

Aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar pasi pritet nje udhezim nga ministria perkatese per te vazhduar me tej . Lutem te jeni vigjilent ne faqet zyretare pasi ne momentin qe do te hapen serish aplikimet do te kete njoftime.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

126

07.04.2023

Pershendetje si jeni..Jam ne qytetare dua te aplikoj per panelin djellor...ku mund te drejtohem dhe cfar duhet te bej...shum faleminderit

11.04.2023

Përshëndetje,
Po aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar pasi pritet nje udhezim nga Ministria perkatese. Lutem qendroni vigjilent ne faqet tona zyretare pasi do te ket njoftime ne momentin qe do te rihapen serish aplikimet.


Aplikimet do të kryhen vetëm online në një portal të dedikuar (jo me e-mail ose institucion tjetër) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku:
 http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/ 

Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

125

03.04.2023

Pershendetje me ka ardhur sot ne oren 9.37 dt.3.4.2023 perfitoj panelin diellor si te veproj.

03.04.2023

Pershendetje,


Udhëzim  

Për konsumatorët familjar të shpallur fitues për subvencionimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit sanitar.  

Hapi 1-Qytetari i shpallur fitues pasi ka marë e-mail e konfirmimit dhe statusi i aplikimit në portalin www.eficenca.al ka kaluar në statusin aprovuar, duhet që brenda 7 (shtatë) ditësh të përzgjedhi vetëm njërin nga subjektet e publikuara në faqen zyrtare www.eficenca.gov.al .  konkretisht me link:http://eficenca.gov.al/lista-e-subjekteve-te-kualifikuara-per-ofrimin-e-sherbimit-te-shitjes-dhe-instalimit-te-paneleve-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-2000-dy-mije-konsumatore-familjare/ 

Subjekti i përzgjedhur duhet të vërifikojë mundësinë e instalimit të panelit në objektin e qytetarit të shpallur fitues.  

Hapi 2- Në rastin kur mundësia e instalimit të panelit është e mundur qytetari I shpallur fitues duhet të paguaje faturen e parë në vleren 30% të ofertës së subjektit të përzgjedhur me TVSH.  

Pasi qytetari kryen pagesën, subjekti duhet të vijojë me instalimin e panelit brenda 15 dite pune.  

Hapi 3- Pas instalimit qytetari duhet të firmosi një deklaratë të cilën do tja paraqesi subjekti, që paneli është instaluar sipas kushteve të kërkuara dhe më pas do të presi Task Forcën e energjisë për verifikimin e instalimit.  


Faleminderit! 

E plotë

Nuk Ka

124

03.04.2023

Pershendetje,

Kerkoj te bej aplikimin per panele diellore per ngrohjen e ujit qe nga data 2 Mars por sistemi nuk funskionon. Ka ndonje menyre tjeter aplikimi vec faqes online apo duhet ti dergoj dokumentat me e-mail?


Faleminderit. Pune te mbare!

03.04.2023

 Pershendetje,

Kjo ndodh per arsye se aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar. Aplikimet do te behen vetem ne portalin e dedikuar online www.eficenca.al menyra te tjera aplikimi nuk do te meren parasysh. Lutem qendroni vigjilent ne faqet tona zyretare pasi ne momentin qe do te hapen serish aplikimet do te kete njoftime.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

123

28.03.2023

Pershendetje  eshte mbyllur perfundimish aplikimi per panelin diellor? Apo do rihapen perseri?Ka nje datè se kur mund te hapen?

31.03.2023

Pershendetje,


Thirrja e pare ka qene per 2000 perfitues, gjithsesi eshte menduar te shtohen perfituesit duke rihapur serish aplikimet por nuk ka nje date te caktuar.
Lutem te jeni vigjilent ne faqet tona zyretare pasi ne momentin qe do te rihapen aplikimet do te kete njoftime.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

122

23.03.2023

Përshëndetje, per te aplikuar per panel diellor nese nuk i ke faturat e energjisë te 6 muajve te fundit, a mund te dergoj foto te librezës se energjisë qe verteton që jane kryer pagesat? Ne pritje te përgjigjes suaj. Faleminderit!

24.03.2023

Pershendetje,


Ju mund ti merni faturat e gjashte muajve te fundit ne nje pike te Fshu kujdesi ndaj klientin duke ju paraqitur librezen dhe ti japin faturat.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

121

20.03.2023

Pershendetje.Doja ndonje informacion se kur do te realizohet provimi "Auditues energjie ne ndertesa " ne qofte se ka dale ndonje njoftim.
 Faleminderit 

21.03.2023

Pershendetje,


Momentalisht nuk ka nje date te percaktuar per testim nga Komisioni per Testim dhe Certifikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

120

17.03.2023

Jam perzgjedhur  per perfitim  panel diellor dhe po dergoj perzgjedhjen e subjektit B_______ .Ju faleminderit,Me respekt A_____ F____

17.03.2023

Pershendetje,


Procedura qe duhet ndjekur eshte si me poshte vijon:

Ju duhet te kontaktoni dhe te perzgjidhni njerin nga subjektet e autorizuara ->  ata ju kerkojne Emer Mbiemer dhe kodin e gjurmimit te cilat na i dergojne ne per konfirmim nese jeni fitues apo jo -> ne e konfirmojme sigurisht nese jeni shpallur fitues -> ju paguani 30% te fatures -> subjekti dergon prane AEE mandatin e pageses tuaj dhe me pas ju thjesht duhet te prisni qe subjekti brenda 15 ditesh tju instaloje panelin.


Pra ju jeni ne momentin qe keni perzgjedhur dhe pritet qe subjekti te na dergoje emrin tuaj per konfirmim (sigurisht nese keni kontaktuar dhe i keni dhene te dhenat e aplikimit) eshte nje procedure qe behet per te shmangur cdo abuzim te mundshem pasi subjektit mund ti paraqitet dikush qe nuk eshte shpallur fitues.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

119

13.03.2023

Uroj te jeni mire!


Se fundmi jam njoftuar me email se jam perzgjedhur si fitues per subvencionimin per panelet diellore. 
Kur kerkoj te logohem te sistemi per te gjetur kodin e gjurmimit, sistemi nuk hapet. Ky kod gjurmimi me kerkohet te subjekti qe une kam perzgjedhur.
Gjithashtu, pas kryerjes se pagesen, faturen duhet ta nis une si individ me email drejt jush apo e dergon subjekti?


Faleminderit!

13.03.2023

Te dhenat e aplikimit tuaj jane:


Emer Atesi Mbiemer: D______ S_____ D_____
Kodi i gjurmimit: _________17113022


Gjithsesi rreth ores 15:00 ka ardhur nga subjekti qe ju keni perzgjedhur per konfirmim emri juaj dhe u konfirmua nga ana jone , do te thote qe e keni perzgjedhur subjektin tani mund te paguani faturen 30% dhe thjesht te prisni qe brenda 15 ditesh tju instalohet paneli.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

118

12.03.2023

Pershendetje, 


Ne vijim te komunikimeve qe kemi patur, do doja te dija nese eshte ne shqyrtim subvencionimi i pjeses tjeter te aplikimeve apo eshte lene me ato 2000 aplikimet e para? 
Kjo pasi kemi qe ne Nentor qe presim. 


Duke ju falenderuar, 
Y____ Xh______

15.03.2023

Pershendetje,


Aplikimi juaj nuk eshte mare ne shqyrtim ende, ne momentin qe do te meret ne shqyrtim ju do te njoftoheni nepermjet e-mail per rezultatin.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

117

08.03.2023

Pershendetje.!Jam e ineteresuar per instalimin e panelit diellor.Do doja nje informacion me te detauar  si mund te aplikohet dhe  cilat jane kriteret qe duhen. 


Ne pritje te pergjigjes suaj. 

10.03.2023

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se: aplikimet do të kryhen vetëm online në një portal të dedikuar (jo me e-mail ose institucion tjetër) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: 
http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/ 


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Ju bejme me dije se aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

116

02.03.2023

Pershendetje po shkruaj ne emer te Y____ M_______ jemi shpallur fitues
kemi bere aplikim tek nobel-al
edhe nuk ka ardhur konfirmimi prej tyre ju lutem si te veprojme

06.03.2023

Pershendetje,


Mandati i paguar prej jush ne date 03.03.2023 eshte paraqitur nga subjekti qe ju keni perzgjedhur po ne ate dite, tani duhet vetem te prisni qe tju instalohet paneli.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

115

27.02.2023

Përshëndetje,pas disa muajsh mbarimit te aplikimit për panelin diellor me ribursim nga shteti,sot kam marr një e-mail nga contact@eficenca.al me mesazhin:Aplikimi juaj u aprovua.Cilat janë hapat e mëtejshëm që duhet të ndjek?

28.02.2023

Pershendetje Z.A____, 
Tani ju lind e drejta qe te kontaktoni me nje nga subjektet te listuar ne faqen zyretare www.eficenca.gov.al . Keto subjekte kane te listuar se cfare lloj paneli diellor mund te ofrojne vendet ku operojne si dhe cmimin pa TVSh qe ofrojne. 
Faleminderit ! 

E plotë

Nuk Ka

114

24.02.2023

Jam i interesuar për informacion të detjuar në lidhje me vendosjen e panelave fotovoltaike në shtëpi private se cfar lehtësirash ka dhe kompesimi që jep shteti.


Faleminderit punë të mbarë

24.02.2023

Pershendetje Z.M_____ 
Agjencia per Eficencen e Energjise nuk eshte autoriteti i cili mund te ju ktheje pergjigje per vendosjen e paneleve fotovolatike ne shtepi pivate. 
Aktualisht AEE po ndihmon konsumatoret familjare te perfitojne subvencion ne masen 70% nese shpallen fitues ne portalin online ku kryejne aplikimin per vendosjen e paneleve diellore per ngrohjen e ujit sanitar. 
Faleminderit ! 

E plotë

Nuk Ka

113

23.02.2023

Pershendetje,

Jam bashke me Z.Q_______ K______ i cili pasi nuk ka mundur te aplikoje ne  fazen e pare te aplikimit, eshte interesuar disa here per fazen e dyte.


Ju lutemi te na informoni nese eshte planifikuar nje date per hapjen e aplikimeve.


Faleminderit

23.02.2023

Pershendetje Znj.S_____, 
Aktualisht sic e keni degjuar fillimisht nga ky subvencion i Agjencise per Efiçencen Energjise do perfitonin rreth 2000 konsumatore familjare. 
Duke pare impaktin dhe kursimin e energjise qe arrihet per cdo familje u vendos qe ky numer te dyfishohet pra ne 4000 konsumatore familjare. 
Tani perkohesisht jane mbyllur aplikimet  sic mund ta keni vene re dhe ne portal. 
Sapo te miratohet udhezimi i ri per rritjen e numrit te perfituesve portali do hapet perseri dhe ju mund te aplikoni. 
Nderkohe qe te jeni ju nga aplikantet fitues mundoheni te keni sakte cdo dokument qe kerkohet. 

Duke ju uruar gjithe te mirat, 
Faleminderit ! 

E plotë

Nuk Ka

112

22.02.2023

Pershendetje. Jam i interesuar per nje informacion rreth provimit per Menaxher Energjie.
Eshte parashikuar te kete provim per menaxher energji se shpejti ?
Nese eshte kryer kursi vetem per auditues ne ndertesa (jo proceset industriale) prane fakultetit te ing mekanike UPT pranohet per te hyre ne provim per menaxher energji nqs hapet date provimi?


Mbetem ne pritje te nje pergjigjje nga ana juaj.
Pune te mbare.

22.02.2023

Pershendetje Z.Murati, 
Aktualisht AEE eshte ne proces ndryshimi Vkm dhe nuk mund te ju japim nje pergjigje te sakte nese do te kemi se shpejti provim per Menaxher Energjie. 
Gjithashtu nuk perben problem qe keni certifikate nga kursi i energjise ne ndertesa per te hyre ne provimin e menaxherit. 
Faleminderit ! 

E plotë

Nuk Ka

111

21.02.2023

Te nderuar,

Kam aplikuar që ne date 16.11.2022 dhe pasi kemi pritur per kaq muaj po prisnim per nje njoftim se si do vijonte vleresimi i aplikimeve tona.


Sapo hapa adresen email dhe shikoj qe ne date 06.02.2023 me ka ardhur nje email qe aplikimi im eshte aprovuar.


Mund te me ndihmoni si te veproj qe te vijoj me montimin e panelit.


Faleminderit.

22.02.2023

Pershendetje, 
Ju kishit perzgjedhur nje subjekt i cili ka sjelle per konfirmim kodin tuaj. 
Qendroni ne pritje dhe ne komunikim me subjektin per instalimin e panelit. 
Faleminderit ! 

E plotë

Nuk Ka

110

20.02.2023

Përsh jam fitues i nje paneli djellor dhe e kam montuar çdo gjë ne rregull. Por shtëpinë e kam me 2 kate në çertifikatë pronësie. A kam të drjetë që të aplikoj përsëri me të njejtin dokumenacjon për nje panel tjetër për të njëjtin objekt për katin 1.Flm

21.02.2023

Pershendetje, 
Ju nuk mund te aplikoni per te njejten shtepi dhe certifikate pronesi me shume se 1 here dhe te jeni perfitues i panelit. 
Faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

109

16.02.2023

Pershendetje,


Ju lutem nese mund te kem nje informacion se kur do te zhvillohen provimet e rradhes per licensimin e audituesit dhe menaxherit te energjise.


Faleminderit,

17.02.2023

Pershendetje,

Momentalisht komisioni per testim dhe certifikim nuk ka percaktuar nje date per testim, nese do te kete nje te tille do te kete njoftime dhe postime ne faqet zyretare te AEE . Gjithashtu nese ju e keni bere aplikimin per testim do te njoftoheni nepermjet e-mail.


Faleminderit

E plotë

Nuk Ka

108

15.02.2023

Mire jeni 
A u hapen aplkimet per panele ngrohje uje . Po per panele diellore ptodhim enegjie per shtepi a mund te aplikoj ? 


Faleminderi

17.02.2023

Pershendetje,


Aplikimet per panele diellore per ngrohjen e ujit ende nuk jane hapur. Per sa i perket paneleve per prodhim energjie nuk ka nje nisem te tille .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

107

09.02.2023

Pershendetje ,


Ne vazhdim te informacionit te publikuar ne faqen tuaj lidhur me " aplikimin konsumator fmailjare" per panele diellore, doja te merrja informacion nese nga kjo skeme perfitojne vetem familjet qe trajtohen me ndihme ekonomike".


Pune te mbare


Mbes ne pritje te pergjigjes tuaj.

09.02.2023

Pershendetje,


Nga kjo thirrje perfitojne te gjithe qytetaret qe plotesojne kushtet por ata me ndihme ekonomike perjashtohen nga njeri kusht tek ai i konsumit mbi 250 kWh .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

106

07.02.2023

Pershendetje,ju lutem doja te pyesja pasi e kam humbur shansin e perfitimit te diellorit pasi nuk e kisha pare mesazhin per te nisur vertetimin e debuise dhe mu refuzua aoplikimi ,por në fakt kur bera aplikim une e kisha nisur kete vertetim pasi ishte nje nga dokumentat qe kerkohej dhe jam edhe me ndihme ekonomike.A ka ndonje shans apo fazë tjeter për te aplikuar.Ju lutemi me ndihmoni pasi jam nevojtar.

09.02.2023

Pershendetje,


Ju mund te riaplikoni serish kur te hapen aplikimet dhe nese ngarkoni dokumentacionin e kerkuar dhe plotesoni kushtet sigurisht qe pas shqyrtimit do te shpalleni fitues . Por aplikimi i meparshem nuk ka mundesi te rishikohet pasi edhe ju edhe ne jemi jashte cdo afati te percaktuar .


Faleminderit! 

E plotë

Nuk Ka

105

06.02.2023

Pershendetje!Kam ber nje aplikim per paneley diellore qe para nje muaj ose dy muajsh nuk kam mar asnje pergjigje, tani me erdhi nje mag qe duhet te ngarkoj perseri faturat ju lutem a mund ta verifikoni dhe cfar duhet bej?
Me emrin e personit Xh_____ K____

06.02.2023

Pershendetje,


Aplikimi juaj eshte mare ne shqyrtim dhe vihet re qe keni ngarkuar foto te nje libreze tek e cila nuk kuptohet konsumi dhe kujt kontrate i perkasin ato foto. Lutem te siguroni faturat e gjashte muajve te fundit te cilat mund ti gjeni nese nuk e keni duke hapur nje akaunt ne oshee online bashkoini ne nje pdf te vetme dhe ngarkojini ne hapesiren "dokumenta ekstra" ne profilin tuaj ne portal.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

104

06.02.2023

Pershendetje,
Jam R___ Gj____, jam çertifikuar ne Universitetin Politeknik te Tiranes si auditues ne ndertesa dhe ne proçese.
Jam i interesuar per informacion ne lidhje me datat e testimeve per liçensim.

Ne pritje te pergjigjes tuaj!
Faleminderit! 

06.02.2023

Pershendetje,


Momentalisht jane parashikuar ndryshime ne vkm per Certifikimin dhe deri ne momentin qe do te dale vkm me ndryshimet te cilat jane ne proces nuk do te kete testim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

103

03.02.2023

Pershendetje.
Ne date 23.11.2022 kam aplikuar per perfitimin e paneleve diellore me bashkefinancim nga qeveria. Dua te hyj sot ne llogarine time te krijuar, por me rezulton qe  nuk ka perdorues me emrin Zoi Golloshi ne disa raste dhe disa here qe kam vendosur kodin gabim. Gjithashtu nuk me lejon te nderroje passwordin. Kam nevoje per asistencen tuaj per zgjidhjen e ketij problemi.
Me respekt,
Zoi Golloshi

04.02.2023

Pershendetje,


Aplikimi juaj eshte ne sistem :


Emri i plotë: Z___ P____G____

Nr i gjurmimit: ____23112022

Email-i: _________@gmail.com

Njësia Administrative: P____

Qyteti / Fshati: D_____

Adresa: _________________

Ju duhet te vendosni tek hapesira kycu e-mail: _____________@gmail.com dhe paswordin qe ju keni vendosur kur jeni rregjistruar pasi ne nuk e disponojme, ate e keni vetem ju.

Gjithsesi nga verifikimi ne sistem statusi juaj eshte ende ne pritje pasi pritet nje udhezim per AEE nga Ministria perkatese qe te vazhdojme me shqyrtimin e aplikimeve per 2000 perfitues te rinj gje qe pritet shum shpejt.Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

102

03.02.2023

Pershendetje, 


Kam aplikuar per panel diellore dhe sot kam mare emailin qe me eshte apruvuar aplikimi, a mund te me informoni per hapat qe duhet te ndjeke ne vazhdim qe ta perfitoje panelin diellore?


Gjithe te mirat.

03.02.2023

Pershendetje,


Lutem ndiqni udhezimin si me poshte vijon :


 

Udhëzim  

Për konsumatorët familjar të shpallur fitues për subvencionimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit sanitar.  

Hapi 1-Qytetari i shpallur fitues pasi ka marë e-mail e konfirmimit dhe statusi i aplikimit në portalin www.eficenca.al ka kaluar në statusin aprovuar, duhet që brenda 7 (shtatë) ditësh të përzgjedhi vetëm njërin nga subjektet e publikuara në faqen zyrtare www.eficenca.gov.al .  konkretisht me link:http://eficenca.gov.al/lista-e-subjekteve-te-kualifikuara-per-ofrimin-e-sherbimit-te-shitjes-dhe-instalimit-te-paneleve-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-2000-dy-mije-konsumatore-familjare/ 

Subjekti i përzgjedhur duhet të vërifikojë mundësinë e instalimit të panelit në objektin e qytetarit të shpallur fitues.  

Hapi 2- Në rastin kur mundësia e instalimit të panelit është e mundur qytetari I shpallur fitues duhet të paguaje faturen e parë në vleren 30% të ofertës së subjektit të përzgjedhur me TVSH.  

Pasi qytetari kryen pagesën, subjekti duhet të vijojë me instalimin e panelit brenda 15 dite pune.  

Hapi 3- Pas instalimit qytetari duhet të firmosi një deklaratë të cilën do tja paraqesi subjekti, që paneli është instaluar sipas kushteve të kërkuara dhe më pas do të presi Task Forcën e energjisë për verifikimin e instalimit.  


Faleminderit! 

E plotë

Nuk Ka

101

16.01.2023

Pershendetje,

Po per ndertesat qe jane ne proces ndertimi, mund te aplikojne per svuvencionim?

Faleminderit,

17.01.2023

Pershendetje,


Ndertesat ne proces ndertimi nuk jane pjese e thirrjes.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

100

09.01.2023

Pershendetje nuk po regjistrohem dot tek formularet e dhene

10.01.2023

Pershendetje,


Lutem te lexoni thirrjen per aplikim te postuar ne faqen zyretare te AEE konkretisht ne linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/
Gjithsesi aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

99

02.01.2023

Pershendetje un Jam nje qitetar nga peshkopia jetoj ne franc doja te futem si biznes me pannela  diellor ne shqipri mbi 4 mega doja me did si funkjonon si procedur .

04.01.2023

Pershendetje,


Agjencia per Eficencen e Energjise nuk eshte institucioni perkates i cili ka ne menaxhim pjesen e paneleve diellore per prodhimin e energjise, per me shume informacion ju duhet ti drejtoheni Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

98

31.12.2022

Pershendetje


Kam aplikuar ne portalin tuaj per te qene pjese  e projektit per tu pajisur me panel diellor. Nr i aplikimit tim eshte 354524112022.  Pas gjurmimit te ketij aplikimi rezulton status ne pritje. Mund te kem nje pergjigje nga ana juaj per kete aplikim, miratim apo jo te tij?


Ju faleminderit.

04.01.2023

Pershendetje,

Duke qene se aplikimi juaj eshte i renditur ne nr 3545 dhe  nuk eshte mare ende ne shqyrtim pasi fillimisht AEE kishte vendosur te ofronte 2000 panele per qytetaret dhe me pas duke qene se kerkesat ishin te larta vendosi te rrise nr e perfituesve deri ne 4000, por ende nuk kemi nje konfirmim. Gjithsesi ju do te njoftoheni nepermjet e-mail te aplikimit per cdo lloje ndryshimi te statusit tuaj.


Faleminderit! 

E plotë

Nuk Ka

97

27.12.2022

JU LUTEMI A MUND TA KONFIRMONI ? APLIKIMIN ME EMRIN E_____ G______ S__________ ESHTE APROVUAR APO JO?

27.12.2022

Pershendetje,

Nga verifikimet e kryera ne sistem nuk figuron asnje aplikues me emrin  E_____ G______ S__________  ndoshta keni bere vetem rregjistrimin por aplikimi nuk perfundon aty pasi duhen ngarkuar edhe dokumentat e kerkuara ne thirrje, duke u kycur me e-mail e aplikimit ngarkohen dokumentat klikohet ne fund te faqes APLIKO dhe pastaj ju shfaqen te dhenat e aplikimit mes tyre eshte edhe kodi i gjurmimit i cili eshte unik per cdo aplikues. 
Ju veme ne dijeni se aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

96

23.12.2022

Pershendetje si jeni?Jam i interesuar per kusin e auditimit te energjise, mund te me informoni se si zhvillovet?
Faleminderit

23.12.2022

Përshëndetje,

AEE nuk kryen kurse por zhvillon testimin per tu  Certifikuar si Auditues Energjie, Kursi i auditimit te energjisse ndiqet ne institucionet arsimore qe e ofrojne ate.
Pasi te keni mbaruar kursin dhe nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 dhe VKM Nr. 342, datë 22.5.2019  ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm:
Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/
 


Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor

Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”

Kopje të noterizuar të librezës së punës

Kopje të dokumentit të identifikimit

4 fotografi

CV

Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

95

16.12.2022

Pershendetje 


Ju lutem , kam hyre dje per tu rregjistruar per te kryer aplikimin, ne momentin e rregjistrimit te dhenave dhe me pas vendosa dhe kodin qe erdhi nga email, faqja nuk u hap me tej .
Me pasqyron mesazhin  INTERNAL SERVER ERROR. 
Gjithashtu mundohem te logohem serish sot dhe me nxjerr te njejtin mesazh. 


Ne pritje te ndihmes tuaj sesi mund te procedoj


Faleminderit

16.02.2022

Pershendetje,

Kjo ndodh per arsye se aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim por nuk ka nje date te caktuar.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

94

12.12.2022

Përshëndetje, 

Mund të kem një numër kontakti tuajën në mënyrë që personi të ketë mundësi të flas personalisht me ju që të sqarohet më mirë.


Faleminderit! 

12.12.2022

Pershendetje,


Numri Jeshil i Agjencise per Eficencen e Energjise : 042229920


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

93

05.12.2022

Pershendetje,

Uroje te jeni mire, Jam i interesuar per te aplikuar per Instaliminne dushit diellor,por po beje aplikimin edhe del server error?.

Me respekt 

05.12.2022

Pershendetje,

Aplikimet momentalisht jane ndaluar pasi eshte arritur nr 4000 , AEE do te shqyrtoje keto aplikime dhe me pas nr e refuzimeve prej tyre do ta shtoje duke hapur serish mundesine per aplikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

92

01.12.2022

Pershendetje! Kam bere nje aplikim  ne lidhje me panelet  dje , dhe gabimisht me eshte ngarkuar nje tjeter certifikate familjare ne dokumentacion shoqerues tek emaili . Si mund te procesoj ne te tille rasti per te ngarkuar certifikaten familjare te duhur ? Faleminderit ! 

02.12.2022

Pershendetje,


Ne momentin qe aplikimi juaj do te meret ne shqyrtim nga specialistet e AEE do tju jepet mundesi per plotesim dokumentacioni.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

91

30.11.2022

Pershendetje Jam perzgjedhur per panelet diellore dhe njoftimi me esht derguar ne email tjeter te premten qe kaloi me afat 7 dite pune ,doja tju pyesja per pjesen e afatit ditet e 28-29nentor llogariten apo vetem ditet e punes sepse akoma nuk me eshte dorzuar mandati .
Faleminderit

30.11.2022

Pershendetje,


Llogaritet vetem dite pune pa festat dhe ditet e pushimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

90

24.11.2022

Pershendetje ,Ne daten 17 .11.2022 kam bere aplikim per te perfituar panelin diellor nga Agjesia e Eficencave me emrin e kryefamiljarit M______ B_____ S_____.
Sipas kerkesave qe ju keni kerkuar ne i plotesonim te gjitha pikat e renditura.
Akoma nuk ka erdhur nje pergjigje nga ana juaj, mund ta di arsyen ?
Faleminderit paraprakisht!

25.11.2022

Pershendetje,


Aplikimi juaj eshte me nr 2639. AEE sipas thirrjes do te shqyrtoje 2000 aplikimet e para dhe nr e refuzimeve prej  tyre do te vihet ne dispozicion te  aplikimeve mbi nr 2000. Gjithsesi edhe nese ky nr nuk harrin te nr juaj AEE ka menduar te rrisi deri ne 4000 nr e perfituesve gje qe ende nuk eshte e konfirmuar, jeni te lutur pa u shqetesuar te prisni.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

89

20.11.2022

Pershendetje, 

Duke ju kerkuar ndjese per shqetesimin do doja te dija lidhur me aplikimin e bere per panelin diellor ne emer te z. S___ M___ . 
Kur do te kemi nje pergjigje edhe nese e kemi negative te pakten te dime se pse eshte e tille . Ju falenderoj dhe pune te mbare ! 

21.11.2022

Pershendetje,


Ne portalin e aplikimeve onlaine nuk rezulton asnje aplikim me emrin S___ M____ ndoshta keni bere vetem rregjistrimin por aplikimi nuk mbaron aty pasi ju duhet te ngarkoni dokumentacionin e kerkuar . Shpjegimet se si mund te aplikohet i gjeni ne thirrjen e publikuar ne faqen tone zyretare ku gjendet edhe nje video me link: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

88

18.11.2022

Petshendetje. kam bere aplikim per panel diellor dhe nuk me eshte kethyer pergjigje

18.11.2022

Pershendetje,
Aplikimi juaj eshte me Nr.2380 .
Agjencia per Eficencen e Energjise do te mari ne shqyrtim sipas thirrjes 2000 aplikimet e para dhe nr e refuzimeve prej tyre do te shtohet per ata qe kane aplikuar pas nr 2000. Gjithsesi ju do te njoftoeni tek e-mail i aplikimit ne lidhje me statusin tuaj fitues ose jo.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

87

16.11.2022

Pershendetje 


Po kerkoj te bej nje aplikim per panel diellor dhe me kerkohet me detyrim shtojca nr 2..
Tek pika 3 e shtojces 2 kerkohet nje fushe qe une duhet ta plotesoj, cfare duhet te bej?

Faleminderit!

17.11.2022

Pershendetje,
Tek vendi bosh shkruani ......Agjencise per Eficencen e Energjise ..... ose AEE.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

86

15.11.2022

Pershendetje,

Perse duhet te jem i detyruar ta porosis panelin ne nje prej subjekteve te listuara nga ju nderkohe qe une e gjej me lire ne nje subjekt tjeter, me pak per mua me pak per ju!
Privatisht te njohur te mij e kane instaluar panelin diellor shum me lire se sa paraqitet ne faqet e subjekteve te listuara.
Kjo nuk eshte gje tjeter pervecse besim i ulet ne cdo gje dhe per kete arsye une refuzoj te vazhdoj me tej kete procedure.   Faleminderit!

15.11.2022

Pershendtje z. Mucaj


Ne zbatim te Aktit Normativ dhe Udhezimit te Ministrise per Infrastrukturen dhe Energjine, pjese e kesaj thirrje jane bere panele te certifikuar me Solar Keymark dhe me parametra te larte te Eficences se Energjise me 7 vite garanci, pasi qellimi i thirrjes eshte kursimi i energjise dhe qe qytetaret te marrin nje pajisje cilesore dhe jo panele te kategorive te uleta. Panelet ne treg me te lira nuk permbushin standartet e kerkuara. Nese nuk deshironi te beheni pjese e thirrjes ju lutem te beni nje email me te dhenat e aplikimit ku deklaroni terheqjen nga aplikimi. 


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

85

15.11.2022

Pershendetje
Une konsumatori  R___ Sh___ me numer identifikimi F______________C kam aplikuar per panele diellore dhe aplikimi im eshte aprovuar qe me date 09/11/2022. Jam perpjekur te kontaktoj me subjektet per instalimin e panelit dhe nuk pergjigjet asnje subjekt ne numrat e celularit te vene ne dispozicion qe jane afishuar tek faqja e EFICENCES.
Ju lutem a ka ndonje menyre komunikimi tjeter pasi mund te kaloje afati i vene prej 7 dite pune
ne pritje te nje pergjigje nga ana juaj
Faleminderit,

15.11.2022

Pershendetje,


Ju duhet te komunikoni me ta nepermjet tel te publikuar ose te paraqiteni ne adresen e tyre te publikuar gjithashtu ne faqen tone zyretare www.eficenca.gov.al perkatesisht me link : http://eficenca.gov.al/lista-e-subjekteve-te-kualifikuara-per-ofrimin-e-sherbimit-te-shitjes-dhe-instalimit-te-paneleve-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-2000-dy-mije-konsumatore-familjare/
Keto jane dy menyrat e vetme.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

84

14.11.2022

Pershendetje,panelet diellore qe do te subvencionohen nga shteti, jane edhe per prodhimin e energjise? Apo vetem per ngrohjen e ujit?
Ju faleminderit.

14.11.2022

Pershendetje,
Thirrja eshte per panele diellore per ngrohjen e ujit sanitar dhe jo per prodhim energjie.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

83

14.11.2022

Un jam G_____ K____
Kam aplikuar per Panelin diellor dhe me eshte kerkuar te shtoj disa dokumenta


Me eshte kerkuar hipoteka.
Un e kam ne proces hipotekimi jua k sqaruar edhe tek plotesimi i formularit te deklarimit. Un jam ne katin e 8 banim dhe te gjithe tarracen e kam timemen sepse pallati eshte ndertuar nga bashkeshorti im.


Persa i perket faturave te energjise i kam skanuar te gjitha nga 1 - 6 jane ne nje pdf te vetme.


Shpresoj ta lexoni emailin dhe te me kthheni nje pergjigje


Faleminderit 

18.11.2022

Pershendetje,


Nje nga kriteret kryesore per kualifikim eshte Certifikata e pronesise te cilen ju nuk e dispononi ende dhe konsumatoret familjar qe jane ne proces legalizimi nuk bejne pjese ne kete thirrje.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

82

12.11.2022

Pershendetje,

Sita gjej aplikimin tim? Faleminderit!

12.11.2022

Pershendetje,
Tek portali pasi te logoheni shkoni tek "hapesira ime" dhe gjurmoni duke vendosur kodin tuaj te gjurmimit .
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

81

12.11.2022

PERSHENDETJE 

 PO APLIKOJ PER PANEL DJELLOR ;TE NGARKIMI I TE DHENAVE  I NGARKOJ TE GJITHA DHE NE FUND E BEJ PRANO DHE NUK ME PRANON ME NXJERR SHIKO SHTOJCEN 1 PER TA PARAQITUR NE PDF .JU LUTEM ME NDIHMONI SI MUND TA PLOTESOJ  ,SI MUND TE APLIKOJ,JU LUTEM ME KTHENI NJE PERGJIGJE .
FALEMINDERIT.

12.11.2022

Pershendetje,
Lutemi te konvertoni shtojcen 1 nga word  ne pdf pasi vetem ne pdf e pranon dhe mundesisht te jete posht 1 Mb.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

80

12.11.2022

Pershendetje,

A mund te aplikoj per panele diellore edhe pse numri ka kaluar mbi 2000 ? 

Faleminderit 

12.11.2022

Pershendetje,


Eshte ne deshiren tuaj mund te aplikoni, pasi nga AEE do te meren ne shqyrtim 2000 aplikimet e para dhe numri i te refuzuarve nga ta do te shtohet per ata qe jane pas nr 2000 .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

79

11.11.2022

Kerkoje te aplikoj per panelet djellore 
Ju lutem me ndihmoni me drejtoni
Kam nje vile 3 kateshe me cati!

12.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se nga data 1.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen vetëm online në një portal të dedikuar (jo me e-mail ose institucion tjetër) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

78

10.11.2022

Pershendetje


Aplikimi u aprovua me email. Cfare duhet te bejme tani.

Faleminderit

11.11.2022

 Pershendetje,

Udhëzim 


Për konsumatorët familjar të shpallur fitues për subvencionimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit sanitar. Hapi 1-Qytetari i shpallur fitues pasi ka marë e-mail e konfirmimit dhe statusi i aplikimit në portalin www.eficenca.al ka kaluar në statusin aprovuar, duhet që brenda 7 (shtatë) 

ditësh të përzgjedhi vetëm njërin nga subjektet e publikuara në faqen zyrtare www.eficenca.gov.al .  

Subjekti i përzgjedhur duhet të vërifikojë mundësinë e instalimit të panelit në objektin e qytetarit të shpallur fitues. 


Hapi 2- Në rastin kur mundësia e instalimit të panelit është e mundur qytetari I shpallur fitues duhet të paguaje faturen e parë në vleren 30% të ofertës së subjektit të përzgjedhur me TVSH. 

Pasi qytetari kryen pagesën, subjekti duhet të vijojë me instalimin e panelit brenda 15 dite pune. 


Hapi 3- Pas instalimit qytetari duhet të firmosi një deklaratë të cilën do tja paraqesi subjekti, që paneli është instaluar sipas kushteve të kërkuara dhe më pas do të presi Task Forcën e energjisë për verifikimin e instalimit. 


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

77

10.11.2022

I/E Nderuar


Une qe po ju shkruaj deshiroj te dije me shume rreth aplikimit per panelet diellore.
 Pika 6 (Foto në të cilat tregohet qartë pamja e jashtme e objektit ku do të instalohen panelet diellore për ngrohjen e ujit.) ben fjale per objektin e ndertimit ne teresi apo vetem vendin ku do te instalohet.
  Duke ju fakenderuar per kohen tuaj, pres nje pergjigje.


Me respekt,

11.11.2022

Pershendetje,


Kerkohet foto e obiektit por qe te duket dhe vendi istalimit ose mund te bashkoni dy foto ne nje ,me objektin dhe vendin e instalimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

76

09.11.2022

Pershendetje,

Jam ________ ________, Nr. aplikimi: _____ dhe Kod gjurmimi: ____03112022.
Nga ana juaj me eshte kerkuar te ngakoj dhe nje “vertetim debie” te cilin nuk e kam marre akoma, per shkak te vonesave me pajisje te ketij vertetimi, nderkohe qe gjendja ime debitore eshte zero, e verifikueshme nga dokumenti i printuar nga zyrat e sherbimit te klientit dhe libreza te cilat une i kam ngarkuar te skanuara.
Ne keto kushte kerkoja nga ana juaj te me ruhet aplikimi deri ne pajisjen me “vertetim debie” per te cilin kam rreth 7-dite qe kam aplikuar.


Faleminderit per mirekuptimin!

09.11.2022

Pershendetje,


Patjeter lutemi te siguroni dokumentin pastaj ta ngarkoni tek hapesira dokumenta ekstra.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

75

09.11.2022

Përshëndetje, uroj të jeni mirë.
Jam _____ _____ kam aplikuar për mbështetje financiare për panele diellore për ngrohje uji te portali i Eficiencës dhe kam numrin rendor ____07112022.
aplikimi u miratua dhe dje më erdhi aprovimi i aplikimit nga ana juaj.
Kjo do të thotë që mund të paraqitem tek subjekti tregtues brenda 7 ditëve pune duke kryer pagesën në masën 30% të faturës?
Ju falënderoj!

09.11.2022

Pershendetje,
Pas konfirmimit ndiqni udhezimet e meposhteme.


Udhëzim 


Për konsumatorët familjar të shpallur fitues për subvencionimin e paneleve diellore për ngrohjen e ujit sanitar. Hapi 1-Qytetari i shpallur fitues pasi ka marë e-mail e konfirmimit dhe statusi i aplikimit në portalin www.eficenca.al ka kaluar në statusin aprovuar, duhet që brenda 7 (shtatë) 

ditësh të përzgjedhi vetëm njërin nga subjektet e publikuara në faqen zyrtare www.eficenca.gov.al .  

Subjekti i përzgjedhur duhet të vërifikojë mundësinë e instalimit të panelit në objektin e qytetarit të shpallur fitues. 


Hapi 2- Në rastin kur mundësia e instalimit të panelit është e mundur qytetari I shpallur fitues duhet të paguaje faturen e parë në vleren 30% të ofertës së subjektit të përzgjedhur me TVSH. 

Pasi qytetari kryen pagesën, subjekti duhet të vijojë me instalimin e panelit brenda 15 dite pune. 


Hapi 3- Pas instalimit qytetari duhet të firmosi një deklaratë të cilën do tja paraqesi subjekti, që paneli është instaluar sipas kushteve të kërkuara dhe më pas do të presi Task Forcën e energjisë për verifikimin e instalimit. 


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

74

09.11.2022

Pershendejte, Doja te aplikoja per panel me energji diellore.Kam porositur nje hyrje te nje kompleks pallatesh prane Xhamise Selite,eshte ne perfundim. Ju lutem doja te me jepej mundesia per panel diellor. Faleminderit

09.11.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se kriteret e kërkuara janë kusht për kualifikim, Ne dy nga kriteret kerkohet historik i konsumit per 6 muajt e fundit dhe Certifikata e pronesise te cilat ju nuk i dispononi. Me keqardhje ju njoftojme se ju nuk mund te beheni pjese e thirrjes.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

73

08.11.2022

Pershendetje Pasi mora vertetimet e pagesave dhe kontrates ne zyren e OSHE ne qytetin ku jetoj me adresuan per te marre vertetim qe nuk jam debitor ne drejtorin e OSHE ne Durres dhe ne momentin qe shkoj per ta marre personeli me sygjeron qe aplikimin ta realizojne ato direkt dhe vazhduan procesin,por nderkoh certifikata e pronesise si dhe familjare,foton e baneses nuk ma kerkuan(dhe ne listen e dokmentave ishin kusht).
Mund te jete bere aplikimi jo i plote ? Duhet te bej aplikim te ri apo te veproj ndryshe?
Faleminderit

09.11.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se ,  Agjencia për Eficencën e Energjisë brenda 48 orëve do të mari në shqyrtim aplikimin tuaj me imtesi dhe do tju japi një përgjigje tek e-mail i aplikimit në lidhje me statusin tuaj ku nese keni munges dokumentacionesh do tju jepet nje mundesi tjeter per te shtuar dokumenta.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

72

08.11.2022

Pershendetje,Apartamenti jone eshte ne katin e 9 te pallatit,a mund te vendosim panel djellor?  Faleminderit

09.11.2022

Pershendetje,
Eshte ne zgjedhjen tuaj mund te aplikoni por AEE nuk ka pergjegjsi per mundesine e instalimit kjo zgjidhet me subjektin tregetues pasi te jeni shpallur perfitues dhe te keni zgjedhur nje subjekt ata do te vijne te shohin mundesine e instalimit.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

71

07.11.2022

Pershendetje


Ju lutem nese mundeni qe tme informoni pak ne lidhje me aplikimin per panel diellor doja tju pyesja nese aplikimin duhet ta bej ne emrin tim (qe jam poseduesi i certifikates se pronesise) apo ne emrin e babait tim (qe eshte kontrata e energjise elektrike ne emrin e tij)


Si dhe pyetja e dyte dhe e fundit eshte ne lidhje me shtojcen 2 qe ka te beje me Formularin e vetdeklarimit te pjesa e dyte ku citohet :"-   Pranoj se, nëse ndonjë nga deklaratat e bëra në aplikim është e pasaktë, e paplotë, e rremë apo me karakter mashtrues ndaj ____________________________ mundet, në diskrecionin e tij absolut, të ndërmarrë masat e duhura. Mirëkuptoj se të tilla masa, mund të çojnë në mospërfshirjen e aplikimit për shqyrtim të mëtejshëm dhe/ ose kthimin mbrapsh të të gjithë financimit të përftuar."


te pjesa e nenvizuar cfare do te shkruaj sepse nuk e kuptoja qarte.


Duke ju falenderuar paraprakisht dhe duke ju uruar pune te mbare


Kleant Kapxhiu

07.11.2022

Pershendetje,


Ne lidhje me kerkesen tuaj per informacion ju bejme me dije se:
Aplikimi mund te kryhet nga ju vetem ne rastin kur ju figuroni ne te njejten certifikate familjare.
Ne vendin bosh ju duhet te shkruani .....Agjencisë për Efiçencën e Energjisë... ose AEE

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

70

04.11.2022

Pershendetje!Ne qe presim te futemi ne pallat i ri dhe nuk kemi akoma nje kontrat ,por nuk jemi as debitor ,a mund te marim pjese.jam kat i fundit me tarace.pallati ka perfunduar.Ju lutemi te keni njebopsion dhe per ne faleminderit 

07.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se kriteret e kërkuara ne thirrje  janë kusht për kualifikim, nese nuk plotesoni njerin nga kriteret ju nuk mund te beheni pjese e thirrjes.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

69

04.11.2022

Pershendetje, te lutem nje sqarim brenda mundesive. Faturat e gjashte muajve te fundit ku mund ti gjej , apo mjafton nje foto libreze ? Pergjigja e debis sa mund te vonoje, se me ben pershtypje me keta qe aplikojne sa shpejt e morren pergjigjen.flm

04.11.2022

Pershendetje,


Ne pergjigje te kerkeses tuaj per informacion ju bejme me dije se faturat e gjashte muajve te fundit mund ti gjeni ne oshee online por duhet te keni ose te krijoni nje akaunt aty,
Per sa i perket vertetimit te debise institucionet qe e leshojne ate kane pak vonesa per shkak te ngarkeses se kuptueshme, ju sugjerojme te prisni deri sa te dali vertetimi pastaj te aplikoni, numri i aplikimeve qe shfaqet ne portal nuk eshte ai i fituesve, fitues shpallen vetem ata qe plotesojne kriteret dhe ngarkojne dokumentacionin e plote i cili verteton plotesimin e kritereve.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

68

03.11.2022

Përshëndetje do doja të aplikoja për panel diellor por shtepia është ne emrin e babait tim qe ka vdekurit kurse kontrata energjisë elektrike është ne emrin e mamasë time cerfikatën te pronësisë Nuk po gjëmë dot a mundemi të marrim vërtetimin nga hipoteka faleminderit për mirëkuptimin tuaj 

03.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se kriteret e kërkuara janë kusht për kualifikim, është në zgjedhjen tuaj nëse dëshironi ju  mund të aplikoni me dokumentacionin që dispononi dhe Agjencia për Eficencën e Energjisë brenda 48 orëve do të mari në shqyrtim aplikimin tuaj dhe do tju japi një përgjigje tek e-mail i aplikimit në lidhje me statusin tuaj fitues ose jo .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

67

03.11.2022

Pershendetje ja i interesuar per dush diellor ka problem qe nuk e kam certifikaten e shpisFaleminderit1

03.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se ,kriteret e kërkuara në thirrje janë kusht për kualifikim, por është në zgjedhjen tuaj nëse dëshironi ju  mund të aplikoni dhe Agjencia për Eficencën e Energjisë brenda 48 orëve do të mari në shqyrtim aplikimin tuaj  dhe do tju japi një përgjigje tek e-mail i aplikimit në lidhje me statusin tuaj fitues ose jo .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

66

03.11.2022

Certefikata e pronesise se baneses eshte ne emer te babait I Cili nuk jeton me.A mundet  te aplikoj? Faleminderit 

03.11.2023

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se , është në zgjedhjen tuaj nëse dëshironi ju  mund të aplikoni dhe Agjencia për Eficencën e Energjisë brenda 48 orëve do të mari në shqyrtim aplikimin tuaj me imtesi dhe do tju japi një përgjigje tek e-mail i aplikimit në lidhje me statusin tuaj fitues ose jo .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

65

02.11.2022

Pershendetje!
Ne lidhje me aplikimin per panelet diellore per sa i perket pikes ku kerkohet certifikat pronesie e baneses.
Per rastet qe nuk ka nje te tille dhe nuk eshte ne proces legalizimi, a perfiton nga kjo skeme?!
Ju faleminderit!

02.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se kriteret e kërkuara janë kusht për kualifikim, është në zgjedhjen tuaj nëse dëshironi ju  mund të aplikoni dhe Agjencia për Eficencën e Energjisë brenda 48 orëve do të mari në shqyrtim aplikimin tuaj dhe do tju japi një përgjigje tek e-mail i aplikimit në lidhje me statusin tuaj fitues ose jo .


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

64

02.11.2022

Jam gjergj huba.kam aplikur per panel.nuk e di a jam rregjistruar.Kam konsumur te 2 e-mail.Pres pergjigje.

Pune te mbare.

02.11.2022

Pëshendetje,


Nëse jeni rregjistruar, në e-mail që keni bërë aplikimin ju ka ardhur një konfirmim  regjistrimi u krye me sukses, ju nuk mund të logoheni tek faqja "Kyçu" nëse nuk keni bërë rregjistrimin me parë tek butoni REGJISTROHU.
Nëse keni kryer aplikimin me sukses ju ka ardhur serish nje e-mail konfirmimi që aplikimi u krye me sukses.
Nëse nuk keni bërë asnjeren nga të dyja ju lutemi shkoni tek portali www.eficenca.al dhe në krye të faqes klikoni MANUAL PERDORIMI dhe lexoni me kujdes hapat që duhen ndjekur për aplikim .


Faleminderit

E plotë

Nuk Ka

63

01.11.2022

Pershendetje ,

Jem nje qytetare e Tiranes e cila jam e inetresuar per, Aplikimin per perfitimin nga realizimi i investimit per panel diellor. Duke pare kriteret familja ime eshte e penalizuar pasi ne jemi aktualisht ne faze tranferte ne apartamentin tone te rezervuar, por ende nuk ka kontrata FSHU dhe UKT te lidhura. Linjen me vetet per panel diellor e kemi bere dhe panelin do ta marrim, por kriteret e alikimit nuk na favorizojne. 


Ju lutem ka raste specifike per trajtim dhe nese ka ndonje zgjidhej.


Ju falenderoj per mirekuptimin.

01.11.2022

Përshëndetje,

Me keqardhje ju njoftojmë se ju nuk mund të bëheni pjesë e kësaj thirrjeje por Agjencia për Efiçencën e Energjisë ka planifikuar thirrje tjeter në vitin e ardhshëm ndoshta mund të bëheni pjesë e sajë nëse plotesoni kriteret.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

62

01.11.2022

Pershendetje.

Jam nje banor i Korces. Ka disa dite qe kam shitur apartamentin ku banoja dhe aktualisht jam zhvendosur tek aparatamenti i ri qe kam blere (por qe tapia nuk ka dale pasi sapo ka perfunduar pallati). Doja te dija a perfitoj per subvencionimin e paneleve diellore? Aktualisht kam kontrate shitjeje me pronarin e apartamentit qe eshte ne emrin e vajzes sime por pa certifikate pronesie.

Faleminderit!

01.11.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se Kriteret janë kusht për kualifikim, nëse nuk i plotesoni ato ju do të skualifikoheni.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

61

01.11.2022

Jam i interesuar per aplikimin per panelet diellore dhe doja te dija nese familjaret qe jetojne ne pallat mund te aplikojne ose jo. Une personalisht jetoj ne Tirane tek Ish Parku ne nje pallat te ri ne kat te fundit mundem te aplikoj apo fubksionon vetem per familjaret qe kane shtepi private. Faleminderit

01.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se nga data 1.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen online në një portal të dedikuar (jo me e-mail) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Për sa i përket vendosjes së paneleve diellore në taracat e pallateve Agjensia për Efiçencën e Energjisë nuk e ka një përgjegjesi të tille ne mbulojmë subvencionimin. Ju duhet të veproni siç do të vepronit në rastin e vendosjes së një paneli me iniciativen tuaj.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

60

01.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se nga data 1.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen online në një portal të dedikuar (jo me e-mail) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/


Në fund të thirrjes gjeni Shtojca 2 dhe opsionin per ta shkarkuar atë.


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Faleminderit!

01.11.2022

Pershendetje,po aplikoj per panellet djellore per ngrohje si qztetar dhe spo kuptoj dhe spo gje ca eshte vetdeklarimi sipas shtojces 2, "Formulari i vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.2;" 
Ju lutem sipas mundesive mund te me dergoni njeformat ose nje sjarim per problemin e hasar.


Pune te mbare!!!

E plotë

Nuk Ka

59

01.11.2022

Pershendetje,

Jam i interesuar per Aplikimin per Panel Diellor


Ju lutem mund te me jepni nje liste me kerkesat dhe se ku duhet te aplikoj sepse ne portalin EAlbania nuk ka dal asnje informacion! 


Ne pritje te pergjigjes tuaj!


Faleminderit! 

01.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se nga data 1.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen online në një portal të dedikuar (jo me e-mail) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/
Aplikimi juaj nëpërmjet e-mail nuk do të meret parasysh nga Agjencia për Efiçencën e Energjisë


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Aplikimi juaj nëpërmjet e-mail nuk do të meret parasysh nga Agjencia për Efiçencën e Energjisë lutemi aplikoni online ne linkun me larte.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

58

28.10.2022

Pershendetje

jam i interesuar te mar pjea ne aplikimin per konvencionim nga shteti per panelet djellore. Doja te informohesh se kur behet aplikimi. Dhe ku mund te aplikoj. Do kisha deshir te merja informacion shtes se ku mund te aplikoj. Ne pritje te nje pergjigje ju uroj gjith te mirat

01.11.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se nga data 1.11.2022 dhe në vazhdim janë hapur aplikimet për konsumator familjar, aplikimet do të kryhen online në një portal të dedikuar (jo me e-mail) linkun e thirrjes për aplikim për konsumatoret familjar e gjeni në faqen zyretare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë www.eficenca.gov.al respektivisht Linku: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-konsumatore-familjare-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjarefaza-ii-e-dyte/


Lutemi të njiheni me hapat që duhen ndjekur dhe kriteret e publikuara në thirrje, gjithashtu në thirrje do të gjeni butonin APLIKO KETU i cili të çon në portalin e dedikuar për aplikime sërish lutemi të lexoni manualin e përdorimit për tu njohur sa më mirë me hapat që duhen ndjekur për aplikim.


Faleminderit!

E plotë

NukNuk Ka Ka

57

21.10.2022

Pershendetje,


Subjekti qe perfaqesoj eshte shume I interesuar per pjesemarrjen ne procesin e tregtim instalimit te paneleve fotovoltaike, ne kushtet qe data 18.10.2022 ka kaluar, pasi nuk kishim dijeni te hapjes se nje procedure te tille, a mund te kemi nje rivendosje ne afat nga ana juaj nepermjet shtyrjes se ketij afati ne menyre qe te dorezojme edhe ne dokumentacionin perkates?


Ju faleminderit, paraprakisht per bashkepunimin!

24.10.2022

Përshëndetje,


Në lidhje kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se afatet e aplikimeve për subjektet tregëtare kanë qënë nga data 01.10.2022 deri në daten 18.10.2022 me keqardhje ju njoftojmë se  nuk do të ketë një shtyrje të afateve për aplikimin e subjekteve tregëtare.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

56

17.10.2022

Pershendetje, 


Uroj te jeni mire! 


Lidhur me Thirrjen për aplikim (Subjektet Tregtuese) Panele Diellore për ngrohjen e ujit për konsumatorë familjarë FAZA I (e parë), desha te sqaroja pak pjesen e likuidimit te pageses per sherbimin e ofruar. 
Ne thirrje thuhet se 30 % e tarifes se panelit mbulohet nga abonenti familjar nderkohe qe 70 % i mbetur do te financohet ne perfundim te instalimit nga AEE. 
Duke qene se pergjithesisht subjektet tregtare te paneleve diellore funksionojne ne baze te porosive (per shkak edhe te kostove te konsiderueshme te paneleve) dhe nisur nga praktika e tyre pergjithesisht marrin nje lloj parapagimi per cdo porosi, ajo per te cilen duam te qartesohemi eshte momenti kur behet pagesa e 30 %. Pra, abonenti familjar do te paguaje 30% njekohesisht me berjen e porosise se panelit apo ka nje moment tjeter kur do te behet ky likuidim? 


Duke ju falenderuar per kohen tuaj, mbetemi ne pritje te nje pergjigje te shpejte duke konsideruar dhe afatin e ngushte per aplikim,


Gjithe te mirat!

17.10.2022

Përshëndetje,


Në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se abonenti familjar do të paguaje 30% njëkohësisht me bërjen e porosisë se paneli.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

55

11.10.2022

Pershendetje. Quhem Entela Shakaj ( inxhiniere elektrike) kam mbaruar jam pajisur me certifikaten "Auditim Energjie per ndertesa " tek UT Mekanike . Interesohem per licensen . Kur jane datat e testeve ju lutem dhe pagesa? 

11.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 dhe VKM Nr. 342, datë 22.5.2019  ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm:
Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/Formulari i Aplikimit për Testim - Eficenca
[featured_image] Download Version Download 2471 File Size 15.65 KB File Count 1 Create Date May 6, 2020 Last Updated May 6, 2020 Formulari i Aplikimit për Testim Attached Files FileActionFormulari i Aplikimit për Testim.docxDownload
eficenca.gov.al
)Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor

Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”

Kopje të noterizuar të librezës së punës

Kopje të dokumentit të identifikimit

4 fotografi

CV

Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

54

10.10.2022

Pershendetje!


Jam Andi Agalliu, arkitekti qe jam marre me dosjen e z.Rrapush hasa per Certifikate Perdorimi ne Bashkine Elbasan. 


Lidhur me proceduren per marrjne e lejes se shfrytezimit ( certifikate perdorimi) kerkohet nga ana e bashkise Elbasan miratim per Eficencen Energjitike te objektit.


Nga matjet e bera ne planimetri nga audituesi znj.Xhensila haxhihyseni rezulton se objekti eshte me pak se 50 m2 per siperfaqen e auditueshme dhe per kete arsye eshte bere nje relaicon shpjegues pse nuk kerkohet eficenca energjitike per rastin ne fjale sipas legjislacionit ne fuqi.


Lutem per nje pergjigje nga ana juaj ne lidhje me pajisjen me certifikate perfundmtare apo jo, ne menyre qe bashkia Elbasan te vazhdoje me prodecuat per Certifikate poerdorimi per z.Rrapush Hasa.
Bashkelidhur po ju dergoj relacionin shpjegues, planimetrine e katit perdhe dhe planimetrine me siperfaqen e auditueshme, lejen e miratuar nga bashkia Elbasan dhe planvendojen e objektit.


Ju falenderoj.

11.10.2022

Përshëndetje,


Në përgjigje të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se:Agjencia për Efiçencën e Energjisë bazuar në analizën e paraqitur nga Audituesi i Certifikuar, znj. Xhensila Haxhihyseni konstaton se objekti teknik preket nga dispozita “Ndërtesat e veçuara me një sipërfaqe të shfrytëzueshme më pak se 50 m2 .” dhe në zbatim të Nenit 4, pika 5 e Ligjit Nr. 116/2016 për Efiçencën e Energjisë në Ndërtesa , përjashtohet nga detyrimet që rrjedhin nga ky ligj.
Faleminderit! 

E plotë

Nuk Ka

53

05.10.2022

Jam i interesuar për vendosjen e panelit diellore për prodhimin të energjisë dhe ngrohje.Kujt duhet t'i drejtohem?Jetoj në Shkodër në një pallat, në katin e sipërm (të pestë). Mendoj se është shumë e favorshme per te bërë këtë investim.

06.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

52

02.10.2022

Pershendetje Agjencia për Efiçiencë të Energjisë (AEE)  
Me falni per shqetesimin por duke qene se kam nje kompani te huaj e cila kerkon te investoje per prodhimin e energjise elektrike me anen e eres , ai ka kerkuar nga une nje  informacion te plote rreth mundesive  qe ka Shqiperia per te investuar ne kete sektor. Pe sa me siper investitori ka kekuar vende te studiuara nga qeveria jone per te na krijuar mundesi investime. Nqs nga ana Juaj ka ndonje studim ju lutem na informoni ne adresen time te i-melit:  shefkihysa@yahoo.com
Jam ne pritje te pergjigjes tuaj.
Bashkelidhur jane kerkesat e investitorit
Me respekt

04.10.2022

Përshëndetje,


Në përgjigje të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se:
për informacione të mëtejshme në lidhje me kërkesën tuaj ju duhet ti drejtoheni Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë pasi Agjencia për Efiçencën e Energjisë nuk e disponon një informacion të tillë.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

51

04.10.2022

Pershendetje,

Formimi im Bachelor është Ing. Gjeo-mjedis në UPT dhe msc Planifikim mjedisor Urban në Universitetin Polis. Më duhet
një konfirmim për pranimin në provimin e liçensës për siguri në bazë të formimit sepse sipas udhëzimit  është ok që mund të pranohem me këtë formim.


Faleminderit!

04.10.2010

Përshëndetje,


Duke u mbështetur në VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 "Për miratimin e procedurës, të kategorive, kushteve, kërkesave të kualifikimit dhe të eksperiencës profesionale për personin, të cilit i lëshohet Certifikata e Audituesit Energjetik"  kreu II pika 2.2.3 germa a): 


a) diplomën e nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”, në një nga fushat e arsimit tëlartë, si më poshtë vijon:
i. Inxhinieri mekanike (profili “Energjetikë”; konstruksione makinash dhe mjete lëvizëse; profili
“Prodhim dhe menaxhim industrial”);
ii. Inxhinieri elektrike;
iii. Inxhinieri fizike;
iv. Inxhinieri elektronike;
v. Arkitekturë dhe urbanistikë;
vi. Inxhinieri ndërtimi (profili “Ndërtim dhe administrim”);
vii. Inxhinieri mjedisi (profili “Energjetikë”);
viii. Shkencat e fizikës dhe kimisë industriale;
ix. Inxhinieri ekonomike;


Formimi juaj nuk përfshiet në këtë pikë për këtë arsye ju nuk mund të kualifikoheni për testim.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

50

03.10.2022

Përshendetje!

Familja ime prej disa viteve e ka të instaluar panelin diellor.
Si mund të përfitojm dhe ne nga kjo nisëm e marrë nga Ministria e Infrastruktures. Faleminderit!

04.10.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
ju nuk mund të përfitoni subvencionim për panele diellore të instaluara më parë.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

49

03.10.2022

Pershendetje z.Islamaj,

Jam nje qytetare dhe kam nje paqartësi ne lidhje me thirrjen per aplikim persa I perket paneleve diellor.Ne fund te thirrjes citohet se :konsumatorët familjarë te cilet do te kualifikohen....-si funksionon kjo pjese?
Ne thirrje do te aplikojnë subjektet tregtare po per familjaret me pas si do te funksionojë?
Apo thjesht do te paraqiten te bejne blerje ne subjektet e përzgjedhura?


Faleminderit!

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

48

02.10.2022

Pershendetje,Si jeni
Jam Abonent familjare dhe kam nje shpi prej dy katesh,bashke me vellain 
Jemi 2 familje
Dhe ju lutem kerkoj informacion per dokumentacionin cfare duhet me aplikuar per panelin diellore,
Faleminderit!

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

47

02.10.2022

Ky program eshte vetem per subjektet apo edhe per qytetaret?

Pune te mbare!

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

46

30.09.2022

Ju lutem a mund te me jepni nje info se kur do te zhvillohet testi per Audituesit e energjise? Faleminderit!

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:


Për momentin nuk ka një datë të përcaktuar nga Komisioni për Testim dhe Certifikim në lidhje me testimin e radhës, në momentin që do të ketë një datë ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpërmjet njoftimeve në faqet zyrëtare të Agjencisë për Efiçencen e Energjisë.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

45

24.09.2022

Pershendetje

Ju lutem te me jepni informacione te metejshme mbi aplikimin per te perfituar nga Vendimi I Qeverise , per instalimin e Paneleve diellore, me qellim kursimin e energjise.

Personalisht jam I interesuar per Panelit ne banesen time me banim ne Durres.


Flm

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

44

23.09.2022

Pershendetje!
Jam banore ne Tirane. Jam e interesuar per procesin e subvencionimit te paneleve diellore. Nese eshte e mundur doja te dija nje informacion ne lidhje me te. Ku duhet te aplikoj? Si do te funksionoje?
Faleminderit!

04.10.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Në datën 1 Tetor kanë filluar aplikimet për subjektet e tregëtimit të cilat mënyrën e aplikimit e gjejnë në faqen zyrëtare të Agjencisë për Efiçencën e Energjisë në linkun: http://eficenca.gov.al/thirrje-per-aplikim-subjektet-tregtuese-panele-diellore-per-ngrohjen-e-ujit-per-konsumatore-familjare/

Aplikimet për abonentë familjar do të fillojnë nga data 1 Nëntor, në ditët në vijim do të publikohet dhe një njoftim tjetër për më shumë informacion se si do të aplikohet, pasi do të vihet në dispozicion një portal ku do të aplikohet nga abonentët familjar . Aplikimi do të jetë vetëm për panele djellore për ngrohjen e ujit sanitar dhe jo për prodhim të energjisë si dhe vetem per abonente familjar dhe jo për subjekte. Skema për nxitjen e përdorimit të paneleve diellore për ngrohjen e ujit nga konsumatorët familjarë synon subvencionimin deri në masën 70% të kostos nga Agjencia për Efiçencën e Energjis.

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

43

20.09.2022

Pershëndetje! InformacionJam abonent familjar si mund të aplikojmë dhe përfitojmë rimbursim deri 70% për panele diellor.
Faleminderit

21.09.2022

Përshendetje,


Për sa i përket kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se aplikimet për abonentë familjar fillojnë nga data 1 Nëntor, Agjencia për Efiçencën e Energjisë do të bëjë publikimin e linkut dhe procedurës që duhet ndjekur ne faqet e sajë zyrëtare.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

42

13.09.2022

Pershendetje,
Ju lutem nese eshte e mundure,te me jepni nje info mbi nje date te mundshme te provimit per Auditues Energjie.

Une kam ndjekur kursin e Audituesit ku dhe jam certifkuar nga ky kurs.
Gjithashtu do te doja nje informacion nese kam te drejte te jape edhe provimin per Menaxher Energjie me te njetin kurs qe kam ndjekur?...

15.09.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 dhe VKM Nr. 342, datë 22.5.2019  ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm:
Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/Formulari i Aplikimit për Testim - Eficenca
[featured_image] Download Version Download 2382 File Size 15.65 KB File Count 1 Create Date May 6, 2020 Last Updated May 6, 2020 Formulari i Aplikimit për Testim Attached Files FileActionFormulari i Aplikimit për Testim.docxDownload
eficenca.gov.al
)Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor

Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”

Kopje të noterizuar të librezës së punës

Kopje të dokumentit të identifikimit

4 fotografi

CV


Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.
Nëse e keni bërë njëherë aplikimin nuk është nevoja ta bëni sërish.


Nëse keni kryer programin e studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë” ju keni të drejtë të kryeni testimin për Menaxher të Energjisë por duke plotësuar edhe kërkesat e lartëpërmendura. Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

41

10.09.2022

Pershendetje,


Kam dy pyetje lidhur me provimin e Auditimit te energjise ne ndertesa,

1- Kur parashikohet te jete provimi i rradhes ne kete profil?


2. A ka vlere rregjistrimi i kryer para me shume se 1 viti (ne kohen e provimit te managerit te energjise)?


Faleminderit

13.09.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjmë me dije se:
Për momentin nuk ka një datë të përcaktuar nga Komisioni për Testim dhe Certifikim në lidhje me testimin e radhës, në momentin që do të ketë një datë ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpërmjet njoftimeve në faqet zyrëtare të Agjencisë për Efiçencen e Energjisë.
Nëse keni bërë një rregjistrim për testim dosja juaj është administruar nga AEE dhe ky rregjistrim është i vlefshëm.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

40

12.09.2022

Përshëndetje!
Desha ty pyes:platfoma për të bërë kërkesë për vendosjen e paneleve diellore do jetë vetëm për ata që jetojnë në pallat dhe jo për të tjerët? Faleminderit!

13.09.2022

Përshëndetje,


Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjnë me dije se platforma për të bërë aplikim për vendosjen e paneleve diellore për ngrohje të ujit sanitar do të jetë edhe për ata që jetojnë në shtepi private.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

39

E plotë

Nuk Ka

38

30.08.2022

Përshëndetje!Duke uruar te jeni mire, doja te dija nese ka nje parashikim se kur mund te mbahet provimi i rradhes per auditues te energjise.Faleminderit,

Ditë të mbarë!

30.08.2022

Përshëndetje,

Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjme me dije se momentalisht nuk ka një datë të konfirmuar për zhvillimin e testimit për Auditues të Energjisë.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

37

08.08.2022

PershendetjeCfar duhet te beje per te dhen testimin Auditues energjie ne ndertesa?

Ne cfar date zhvillohet?Ne pritje te informacionit!Pune te mbare!

18.08.2022

Përshëndetje,


Në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se :
Kategoritë, kushtet, kërkesat për kualifikim dhe eksperiencë profesionale për personin të cilit i lëshohet certifikata e Audituesit Energjetik i gjeni në VKM  Nr. 407, datë 19.6.2019 

Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm:
Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/)Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor

Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”

Kopje të noterizuar të librezës së punës

Kopje të dokumentit të identifikimit

4 fotografi

CV

Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

36

29.06.2022

Pershendetje,

Kam nevoje per nje informacion.
A mund te me thoni ju lutem nese parashikohet ndonje date per provim per Certifikaten e Auditimit te energjise?
Ose ndonje date kur mund te fillojne regjistrimet per provim, apo mund te aplikojme edhe gjate kesaj periudhe?


Faleminderit paraprakisht,
Gjithe te mirat!

29.06.2022

Përshëndetje,Për sa i përket kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se për momentin nuk ka një datë për testim për Certifikatën e Audituesit të Energjisë .

Rregjistrimet për testim janë të hapura në çdo moment, ju mund të paraqiteni pranë AEEE  me dokumentacionin e mëposhtëm:

 
1- Formularin e Aplikimit
2- Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor
3- Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
4- Kopje të noterizuar të librezës së punës
5- Kopje të dokumentit të identifikimit
6- 4 fotografi
7- CV 

Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

35

22.06.2022

Pershendetje
 
Cfar duhet te beje per te dhen testimin Auditues energjie ne ndertesa?
Ne cfar date zhvillohet?
 
Ne pritje te informacionit!
 
Pune te mbare!

27.06.2022

Pershendetje , Në përgjigje të kërkesës tuaj për informacion ju bëjmë me dije se : Kategoritë, kushtet, kërkesat për kualifikim dhe eksperiencë profesionale për personin të cilit i lëshohet certifikata e Audituesit Energjetik i gjeni në VKM  Nr. 407, datë 19.6.2019  Nëse plotesoni kushtet dhe kërkesat e VKM Nr. 407, datë 19.6.2019 ju duhet të dorëzoni pranë zyrave të AEE dokumentacionin e mëposhtëm: Formularin e Aplikimit (e gjeni ne faqen zyretare te AEE me link:http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/)
Kopje të noterizuar të diplomës Master dhe Bachelor
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV Dosja juaj më pas do të administrohet nga AEE dhe në momentin që do të përcaktohet një datë për testim nga Komisioni për Testim dhe Certifikim (për momentin nuk ka një datë të përcaktuar për testim) ju do të njoftoheni nëpermjet e-mail por edhe nëpermjet njoftimeve  në rrjetet e tjera zyrëtare të AEE për datën dhe vendin e testimit.
Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

34

10.06.2022

Përshëndetje,
Shpresoj që ky email tju gjejë mirë.
Une isha i interesuar lidhur me testimin për auditues energjie (në rast se plotësohen kushtet e kualifikimit) dhe kisha disa pyetje:
·         Kur zhvillohet testimi pranë agjensise tuaj (kur është planifikuar)? Sa herë në vitë është e parashikuar?
·         Ku mund ta gjej materialin referencë për testimin?
 
Ju falenderoj paraprakisht për kohën tuaj!

22.06.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Te gjithe informacionin e kerkuar si dhe materialet reference per studim i gjeni ne VKM Nr. 407, date 19.06.2019. Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes.                                                                                                                                                                       Ne 2 vitet e para testimi per auditues te energjise eshte zhvilluar njehere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

33

20.05.2022

 
Pershendetje 
Jam i interesuar per nje informacion, ne lidhje me provimin per Audit te Energjise.
Kemi ndonje date te konfirmuar?
Faleminderit
 

26.05.2022

Përshëndetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjme me dije se momentalisht nuk ka një datë të konfirmuar për zhvillimin e testimit për Auditues të Energjisë.                                                                                                                                                                       Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

32

19.03.2022

Pershendetje, Ju lutem me ndihmoni me  formularin e aplikimit per testim. Gjithe te mirat 

24.03.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Formularin ne linkun bashkelidhur http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/)                                                                                                                                                                                                                                                                                            Faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

31

07.03.2022

Përshëndetje!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Duke uruar te jeni mire, doja te dija nese ka nje parashikim se kur mund te mbahet provimi i rradhes per auditues te energjise                                                                                                                                                      Faleminderit,

08.03.2022

Përshëndetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Në lidhje me kërkesën tuaj për informacion ju bëjme me dije se momentalisht nuk ka një datë të konfirmuar për zhvillimin e testimit për Auditues të Energjisë.                                                                                                                                                                                 Faleminderit!                                 

E plotë

Nuk Ka

30

17.02.2022

Përshëndetje,

Jam e interesuar rreth DATËS së saktë dhe kritereve për vitin 2022-2023 për dhënien e provimit të eficencës energjitike.

Duke ju falenderuar paraprakisht për mirëkuptimin,

25.02.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kriteret vazhdojne te jene po te njejtet qe kane qene dhe ne provimet me pare. Mund ti gjeni ne VKM.342 dhe Vkm.407. Persa I perket dates se provimit ende nuk ka asgje konkrete.                                                                                                                                         Faleminderit 

E plotë

Nuk Ka

29

12.01.2022

I/e nderuar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kerkojme informacion per proceduren e certifikimit te Audituesve te Energjise per Instalime Industriale.                                                                                                                                                                                                                      Ne pritje te tuajes

14.01.2022

Pershendetje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ne Vkm.407 mund te gjeni te gjithe informacionet qe kerkoni per Audituesin e Energjise ne Instalime Industriale.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

28

27.12.2021

Pershendetje!


Kisha disa pyetje:


1- A mund te aplikosh per:
Menaxher energjie
Auditues energjie ne ndertesa
Auditues energjie ne procese


Pra te zhvillosh te gjithe provimet njeri pas tjetrit ne datat kur do percaktohen, per te 3 tipet?
Ka kufizime apo mund ti marresh te gjitha certifikatat pa problem?


2- Nese je Auditues mund te ushtrosh dhe detyren si Menaxher energjie? Meqenese Auditues testohet dhe per nje modul me shume se Menaxheri. Apo per secilin profil duhet te besh provimin dhe ta fitosh.


3- Testimi per Auditues energjie ne ndertesa, Auditues energjie ne procese zhvillohet ne te njejten dite dhe orar? Pra merr nje teze qe ka 3 modulet + 1modul per ndertesat + 1modul per proceset?


Faleminderit!

28.12.2021

Pershendetje Z. M


Ne baze te kerkeses tuaj per informacion ju bejme me dije se:
1- Nuk ka kufizime per marjen e Certifikatave per te tre profilet e tyre,  Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit cakton datat per testim ,per te cilat behet njoftimi perkates dhe nese deshironi mund te zhvilloni testimin per te tre profilet  e Certifikatave dhe te pajiseni me to nese kualifikoheni.
2- Nuk mund te ushtroni detyren si Menaxher Energjie nese jeni Auditues Energjie, per te kryer detyren e Menaxherit te Energjise ju duhet te pajiseni me Certifikate te Menaxherit te Energjise duke zhvilluar testimin ne datat qe publikon Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit prane Agjencise per Eficencen e Energjise
3- Testimi per Auditues ne Ndertesa dhe Procese mund te zhvillohet ne te njejten dite dhe orar me nje teze te vetme  nese Komisioni i Auditimit dhe Certifikimit mer nje vendim te tille dhe gjithmon konkurentet njoftohen paraprakisht . 


Faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

27

24.12.2021

Pershendetje,


Une qe po ju drejtohem quhem F. G lindur dhe banues ne Pogradec nepermjet facebook-ut u njoha me njoftimin qe kishte publikuar  AEE ( Agjensia per Eficencen e Energjis ) ne lidhje me testimin per  Auditues  dhe  Menaxhere te Energjise .Une jam diplomuar prane Universiterit Politeknik te Tiranes ,Fakulteti i Inxhinieris se Ndertimit dega Inxhinier Mjedisi .Ne dokumentacionin qe kerkohej ne njoftim kerkohej te plotesohej dhe nje formular gje qe une po e kerkoj dhe nuk po e gjej dot formularin qe ta plotesoj duke ju kerkuar ndiese mund te me ndihmoni duke me sygjeruar ku mund ta shkarkoj kete fornular dhe bese eshte e mundur mund te ma saktesoni adresen e dergimit pasi une jam nga Pogradeci dhe do ti dergoj me poste dokumentat meqenese ishte si opsion ne njoftim gjithashtu doja tju pyesja pagese per kete testim behet dhe nese behet sa eshte vlera dhe be cfar numer llogarie duhet ta depozitoj?
Shpresoj te marr nje email sqarues nga ana juaj .Ju uroj Gezuar Krishlindjet dhe nje vit te mbare !
Ne respekt,
F G

28.12.2021

Pershendetje Z. G


Ne baze te kerkeses tuaj per informacion ju bejme me dije se :
1- Formulari i aplikimit per testim ndodhet ne faqen zyretare te Agjencise per Eficencen e Energjise www.eficenca.gov.al > Dokumenta>Udhezues > Formulari i Aplikimit per Testim, gjithsesi ky eshte linku: http://eficenca.gov.al/download/formulari-i-aplikimit-per-testim/
2- Adresa e Agjencise per Eficencen e Energjise eshte : Blv. Bajram Curri, Rr: Viktor Eftimiu Ndertesa Nr.1, Kati V, 1022 Tirane
3- Testimi eshte pa pagese 


Ju urojme Gezuar Festat
Me respekt
Agjencia per Eficencen e Energjise

E plotë

Nuk Ka

26

15.11.2021

Pershendetje,
Kur do te zhvillohet provimi i radhes per auditues energjitik?
Faleminderit

16.11.2021

Pershendetje znj. K


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes. Megjithate aplikimet jane te hapura.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

25

12.11.2021

Pershendetje,


Uroj qe ky e-mail tju gjej mire.


Jam N. I, i diplomuar ne master shkencor ne Universitetin Politeknik te Tiranes, Fakuletin e Inxhinierise se Ndertimit ne degen Hidroteknik. 


Isha i interesuar per zhvillimin e kursit te formimit te vazhduar per Audit Energjie, dhe kerkoja nje informacion ne lidhje me:


- A licensohet nga ministria e Energjitikes dhe Infrastruktures ( per shkak se ne vkm perkatese nuk eshte i percaktuar per ing. Hidroteknik)
- Kur zhvillohet si kurs dhe Datat e aplikimit.


Ne pritje te pergjigjes tuaj
Ju uroj pune te mbare

15.11.2021

Pershendetje z. I


Kurset e formimit te vazhduar nuk organizohen nga Agjencia per Eficencen e Energjise por nga institucionet e arsimit te larte publike ose privat. Duhet te interesoheni prane tyre per kursin.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

24

14.11.2021

Pershendetje,
Isha e interesuar te dija nese ka paraprakisht  nje date per provimin e certifikimit te audituesve / menaxhereve te energjise.Po ashtu doja te informohesha nese provimi i auditimit per ndertesa mund te behet ne nje date me ate per industri, apo si funksionon? po ashtu sa % te pyetjeve totale te testit ka cdo modul nisur nga testet e shkuara. 
Ju faleminderit

15.11.2021

Pershendetje znj. 


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e Audituesve te Energjise apo Menaxhereve te Energjise. Gjate vitit 2020 testimi per Auditues ne Ndertesa dhe ne Industri jane zhvilluar me nje date dhe kjo mund te ndodhi perseri. Megjithate te gjithe aplikantet njoftohen se cili provim do te zhvillohet ne momentin qe percaktohet data. Ne perputhje me VKM Nr. 407, date 19.06.2019:


 
Testimi per Auditues te Energjise ndahet ne 4 module dhe kandidati duhet te pergjigjet sakte ne 50% te pyetjeve te secilit modul.
Testimi per Menaxhere te Energjise ndahet ne 3 module dhe kandidati duhet te pergjigjet sakte ne 50% te pyetjeve te secilit modul.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

23

11.11.2021

Përshëndetje,
Shpresoj që ky email tju gjejë mirë.
Une isha i interesuar lidhur me testimin për auditues energjie (në rast se plotësohen kushtet e kualifikimit) dhe kisha disa pyetje:
·         Kur zhvillohet testimi pranë agjensise tuaj (kur është planifikuar)? Sa herë në vitë është e parashikuar?
·         Ku mund ta gjej materialin referencë për testimin?
 
Ju falenderoj paraprakisht për kohën tuaj!

15.11.2021

Pershendetje,


Te gjithe informacionin e kerkuar si dhe materialet reference per studim i gjeni ne VKM Nr. 407, date 19.06.2019.


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per testimin e rradhes. Ne 2 vitet e para testimi per auditues te energjise eshte zhvilluar njehere ne vit.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

22

08.11.2021

Pershendetje,

Jam e interesuar te di a jane planifikuar provime per licencen e Auditimit te energjise ne te ardhmen.

Faleminderit,

09.11.2021

Pershendetje znj. 


Nuk ka ende nje date te caktuar per testimin e rradhes per Auditues te Energjise.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

21

08.11.2021

Përshëndetje


Jam e interesuar të di për datën e provimit për marrjen e Çertifikatës së Efiçencës Energjitike.Faleminderit

09.11.2021

Pershendetje znj. 


Nuk ka ende nje date te caktuar per testimin e rradhes.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

20

06.11.2021

Përshëndetje si jeni ? Ju lutem, jam e interesuar për të nisur trajnimin si Auditues energjie për ndërtesa pranë Agjensisë për Eficensën e Energjisë. 


Do doja informacion ju lutem rreth : 
1. Cfarë kriteresh duhet të plotësoj për t'u regjistruar në trajnim  (diplomë Bachelor /  diplomë Masteri, vjetërsi pune)? Nëse diploma është e lëshuar nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe aktualisht është në proces njehsimi nga QSHA, mund të ndjek trajnimin ?
2. Oraret në të cilat zhvillohet trajnimi (paradite, pasdite, fundjavë) dhe sa herë në javë mund të frekuentohet ? 
3. Sa kushton trajnimi ?


Në pritje të një përgjigjeje nga ana juaj. 

09.11.2021

Pershendetje znj. ,


Agjencia per Eficencen e Energjise nuk organizon kursin per Auditues Energjie por vetem Testimin. Kursi organizohet nga Institucionet e Arsimit te Larte. Interesohuni prane tyre per datat/kostot e zhvillimit te kurseve.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

19

20.10.2021

Pershendetje,
 ne lidhje me informacionin per stokun e ndertesave publike do t'ju lutesha te na sqaroni ne lidhje me kordinatat
 nese duhen ne :
1- XY apo
2- ( Φ:λ )


Ju faleminderit!

21.10.2021

Pershendetje ! 
Ne pergjigje te kerkeses tuaj per sqarim ndaj informacionit per stokun e ndertesave publike ,
ju bejme me dije se kordinatat duhen ne planin ( XY )


Ju faleminderit !

E plotë

Nuk Ka

18

20.10.2021

Pershendetje si jeni? Quhem N .L dhe jam si profesion arkitekt. Kam mbaruar kursin e Auditit te Energjise prane Polis dhe jam ne pritje te certifikates. Desha te dija kur dorezohen dokumentet per kualifikimin per provim. sapo merret certifikata nga universiteti ? apo del ndonje date ? a ka dite te vecanta apo orar te vecante per dorezimet? Dhe nese keni info kur mund te zhvillohet provimi. flm. Pune te mbare.

26.10.2021

Pershendetje z. L


Aplikimet jane te hapura dhe ju mund ti dorezoni cdo dite prane zyrave te AEE ose ti dergoni me poste. Certifikata e kursit eshte nje dokument i domosdoshem per te marre pjese ne testim. Persa i perket testimin nuk ka ende nje date te percaktuar.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

17

07.10.2021

Përshëndetje,Ju lutem mund të më informoni nëse mund të aplikoj për tu paisur me license si audituese e energjisë. Unë kam mbaruar universitetin Bujqësor të Tiranës dhe zotëroj diplomë të nivelit të dytë në profilin Inxhiniere Agro-Mjedisi.
Me profilin që unë zotëroj a mund te aplikoj?
Në pritje të një përgjigje nga ana juaj.
Faleminderit!

07.10.2021

Pershendetje 


Aktualisht VKM Nr. 407, date 19.06.2019, nuk e parashikon profilin tuaj ne subjektet qe zoterojne te drejten per te konkuruar ne provimin per auditues te energjise.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

16

04.10.2021

Përshëndetje!


Lidhur me kërkesën tuaj për informacion, datë 24.09.2021 me nr.1909 prot , ju bejmë me dije se në postën elektronike të Bashkië Krujë nuk është dërguar tabela (Shtojca 1).
Lutem ridërgimin e tabelës në këtë adresë, në mënyrë që informacioni i kërkuar të dorëzohet brenda afatit.


Punë të mbarë!

04.10.2021

Të nderuar
Në zbatim të Ligjit nr. 124/2015, “Për Efiçencën e Energjisë” i ndryshuar, me Ligjin 28/2021 neni 9/4 pika 5, i cili përcakton: “Me qëllim përgatitjen e inventarit, ministri, përmes agjencisë përgjegjëse për efiçencën e energjisë, u dorëzon një kërkesë për dhënien e informacionit të nevojshëm sipas pikës 3 të nenit 9/4 subjekteve përkatëse të sektorit publik, të cilat janë të detyruara të japin informacionin e kërkuar për stokun brenda afatit të përcaktuar në kërkesë.”
Për sa më sipër Agjencia për Eficencën e Energjisë, i kërkon institucionit tuaj një informacion të detajuar për të gjithë stokun e ndërtesave publike që zotëron institucioni juaj në përputhje me tabelën e treguar në (Shtojca 1) e cila do të dërgohet në institucionin tuaj në mënyrë  elektronike.
Informacioni i kërkuar në listen e kërkesave (Shtojca 1) buhet të dorëzohet i plotësuar pranë Agjencisë për Eficencën e Energjisë në menyrë elektronike në adresën e E-mail: info@eficenca.gov.al brenda datës 23.10.2021.
Ju faleminderit për bashkëpunimin!              
AGJENCIA PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË

E plotë

Nuk Ka

15

30.09.2021

Pershendetje,

Une jam i interesar qe te ndjek kursin per Auditues Energjie i cili zhvillohet nga Departamenti i Inxhinierise Mekanike ne Universitetin Politeknik.


Une kam mbaruar Masterin Shkencor (MSc) ne Inxhinieri Elektronike. Desha te pyes nese mund te marr pjese ne provimin qe zhvillon agjensia juaj per pajisje me tej me license profesionale si Auditues i Energjise ne Ndertesa. 
Ne sekretarine e Universitetit me thane te interesohem pasi nuk e dinin nese inxhinieria Elektronike mund te mare pjese.


Me respekt,

30.09.2021

Pershendetje, z. Goxha


Po profili Masteri Shkencor (MSc) ne Inxhinieri Elektronike ka te drejten per te aplikuar ne testimin e zhvilluar nga AEE.

E plotë

Nuk Ka

14

28.09.2021

Pershendetje.  Ne pergjigje te informacionit te kerkuar nga institucioni juaj, ne zbatim te ligjit 124/2015 "Per Eficencen e Energjise", mbi pergatitjen e inventarit te stokut te ndertesave, ju lutemi te na konfirmoni nese ju duhet inventari i ndertesave qe kemi ne pronesi apo pergjegjesi administrimi, si dhe ato qe i kemi marre me qira, apo vetem ato ne pronesi apo pergjegjsi administrimi, pa ndertesat qe i kemi me qira.Ju faleminderit.

28.09.2021

Pershendetje .

Informacioni kerkohet per ndertesat qe keni ne pronesi dhe pergjegjesi administrimi, pa ndertesat me qera.

E plotë

Nuk Ka

13

27.09.2021

Pershendetje

Ju lutem me informoni mbi daten e provimit te ardhshem te audituesve te energjise ne ndertesa

27.09.2021

Pershendetje,


Aktualisht nuk ka ende nje date te percaktuar per provimin e ardshem te audituesve te energjise ne ndertesa.

E plotë

Nuk Ka

12

09.08.2021

Pershendetje ! Ju lutem sqarim/info mbi 


1)Dokumentacionin e duhur per provimet.
2) Sa provimi jane 
3) Tarifa e cdo provimi

13.08.2021

Pershendetje 1. Cdo informacion mbi testimin per profilet e Audituesve te Energjise e gjeni tek VKM Nr. 407, date 19.06.2019, ndersa per profilin e Menaxhereve te Energjise tek VKM Nr. 354, date 22.05.2019.
2. Provimet aktualisht nuk kane asnje tarife, pra regjistrimi per te marre pjese eshte falas.
3. Dokumentacioni i nevojshem per te aplikuar:


 
Formularin e Aplikimit
Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CVJu faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

11

02.08.2021

I/e nderuar zjn/z.Urojme te jeni mire
Jemi kompani qe operojme ne tregun e ndertimit. Ju lutem a mund te na jepni informacion rreth certifikates se eficenses se energjise per objektet banese individuale , ky sherbim a ofrohet nga ju dhe si ndiqet procedura?
Ne pritje te nje pergjigje nga ana juaj ju urojme gjithe te mirat!

04.08.2021

Pershendetje


Agjencia per Eficencen e Energjise eshte autoriteti pergjegjes per certifikimin e eksperteve qe ofrojne kete sherbim. Ju duhet te kontaktoni me nje nga Audituesit e Energjise te Certifikuar.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

10

16.07.2021

Pershendetje,


Deshiroj te marr nje konfirmim zyrtar nga institucioni juaj mbi nje pyetje qe has gjithmone nga investitoret gjate procesit te auditimit energjitik te objekteve te tyre si gjate hartimit te auditimeve paraprake dhe atyre perfundimtare. 


Pyetja eshte:


A futen ne auditim parkimet nentokesore si per auditimet paraprake dhe ato perfundimtare?
A penalizohen aplikimet online per marrjen e lejes se ndertimit apo kolaudimit nqs nuk eshte realizuar auditimi i parkimit nentokesor?


Ju falenderoj dhe mbetem ne pritje te pergjigjes suaj zyrtare 

19.07.2021

Pershendetje 


Ne zbatim te Ligjit Nr. 116/2016 "Per Performancen e Energjise ne Ndertesa", Te gjitha Ndertesat ose Njesite e ndertesave duhet te pajisen me Certifikaten e Performances se Energjise qe ne fazen e projektimit dhe me pas edhe per qellime te lejes se perdorimit. Parkimi i brendshem nentokesor cilesohet si "Njesi e nderteses" dhe per kete arsye duhet te certifikohet njesoj si cdo njesi tjeter. 


"Kur një ndërtesë ose njësi ndërtese shitet ose jepet me qira përpara se ajo të jetë ndërtuar, pronari i ndërtesës duhet që në fazën e projektimit të pajisë me certifikata të përkohshme të performancës së energjisë këto ndërtesa ose njësi ndërtesash. Me përfundimin e punimeve të ndërtimit, këto ndërtesa ose njësi ndërtesash pajisen me “Certifikatën për performancën e energjisë” për qëllime të lejes së përdorimit."


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

9

12.07.2021

Pershendetje!


Ne zbatim te ligjit 119/2014 "Per te drejten e informimit" dhe ne zbatim te ligjit  Nr.116/2016 "Per performacen e Energjise ne Ndertesa" , Ligjit Nr.124/2015 "Per Eficencen e Energjise" dhe Vkm Nr.537, date 08.07.2020 si specialiste ne Drejtorine e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit te Investimeve ne Bashkine Berat , si dhe ne rregjistrin elektronik e-lejet, ne aplikimet per Certifikate Perdorimi ne paqartesi mbi disa aplikime per pajisjen me Certifikaten Perfundimtare te Performances se Energjise kerkoj  informacion nese kerkohet kjo Certifikate Perfundimatere e Performances se Energjise per :


1.Objektet te cilet aplikojne per Certifikate Perdorimi me siperfaqe mbi dhe nen 50 m2, kthim destinacioni apo rikonstruksion te cilet nuk jane te pajisura me Certifikaten Paraprake te Performances se Energjise


2.Objekte (Pallate) te cilet aplikojne per Certifikate Perdorimi por nuk kane mare Certifikaten Paraprake te Performances se Energjise, pasi jane pajisur me leje Ndertimi perpara nxjerrjes ne fuqi te ligjeve mbi Eficencen e Energjise 


Duke ju falenderuar mbeten ne  pritje te nje pergjigje sa me te shpejte nga ana juaj

12.07.2021

Pershendetje 


 
Cdo objekt me siperfaqe te shfrytezueshme nen 50m2 perjashtohet nga detyrimet e Ligjit 116/2016 "Per performancen e Energjise ne Ndertesa" .
Aplikimet per ndryshim funksioni nese nuk perfshihen rikonstruksione nuk kane detyrimin per tu pajisur me Certifikaten e Performances se Energjise.
Cdo objekt i cili aplikon per Leje Shfrytezimi pas dates 01.01.2021 dhe nuk preket nga perjashtimet e Nenit 4 te Ligjit 116/2016, duhet te pajiset me Certifikaten Perfundimtare te Performances se Energjise dhe Raportin perfundimtar te Auiditimit. 


Duke ju falenderuar per bashkepunimin!

E plotë

Nuk Ka

8

28.06.2021

Përshëndetje!
Nisur nga ligji nr.116/2016, i ndryshuar, neni 3, pika 3, ku thuhet se...Çertifikata për përformancën e energjisë është një dokument i lëshuar nga audituesi energjitik, ku përcaktohet përformaca e energjisë së një ndërtese, si dhe pas konstatimeve të bëra nga KLSH në auditimin e ushtruar kohët e fundit në institucionin tonë në sistemin e-Leje, por edhe pasi jemi njohur me shkresën tuaj me nr.331/47 Prot., datë 28.12.2020, kërkojmë nga ana juaj të na sqaroni, nëse kemi qenë të obliguar për të kërkuar Çertifikatën për përformancën e energjisë të lëshuar nga audituesi energjitik, ku përcaktohet përformaca e energjisë së një ndërtese për aplikime në sistemin e-Leje, para datës 28.12.2020.


Jemi në pritje të kthimit të një përgjigje nga ana juaj.

29.06.2021

Pershendetje,


Pavaresisht se Ligji ka qene ne fuqi perpara dates 28.12.2020, ka qene praktikisht i pazbatueshem per shkak te mungeses se VKM Nr. 1094, date 24.12.2020 e cila ka hyre ne fuqi me publikimin ne fletoren zyrtare. Ky ishte akti i fundit nenligjor i cili plotesoi kuadrin ligjor te Ligjit Nr. 116/2016 duke aktivizuar te gjitha detyrimet qe burojne prej tij.


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

7

25.06.2021

Pershendetje doja te dija ku mund te dergoj nje cv per nje vend pune pasi kam mbaruar arsimin e larte per inxhinieri te burimeve te energjis

28.06.2021

Pershendetje 


Punesimet ne AEE behen nepermjet Departamentit te Administrates Publike, ju duhet te ndiqni shpalljet e vendeve vakante dhe te aplikone ne portalin http://dap.gov.al/ 


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

6

11.06.2021

Pershendetje,


Ju shkruaj ne lidhje me provimin e rradhes per autiduesit energjitik ne ndertesa. A eshte lancuar data e rradhes per provimin? Nese jo ku mund te mbahemi te informuar kur del data e rradhes? si funksionon regjistrimi per provimin? duhet regjistruar paraprakisht? Cilat dokumenta duhet te sjellim per regjistrim?


Faleminderit

22.06.2021

Pershendetje


Nuk ka ende nje date te percaktuar per provimin e rradhes se Audituesve te Energjise. Ne website e AEE njoftohen datat e provimit. Regjistrimet jane ne cdo kohe te hapura dhe ju mund te sillni dokumentacionin e nevojshem prane zyrave te AEE ose ta dergoni me poste. 


Lista e dokumentave : 


Formularin e Aplikimit
Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV​

E plotë

Nuk Ka

5

01.06.2021

Pershendetje 
 
Kam perfunduar kursin pasuniversitar per Auditimin e Energjise ne Ndertesa (Ne Universitetin Metropolitan) 


Isha e interesuar per tu crtifikuar ne lidhje me kete specializim, ju lutem nje informacion ne lidhje me proceduren qe duhet te ndjek.


Faleminderit paraprakisht


Ne pritje te nje pergjigje nga ana juaj

02.06.2021

Pershendetje znj. Isufi


Ju mund te dorezoni Aplikimin tuaj prane zyrave te AEE me dokumentacionin e meposhtem:


Formularin e Aplikimit

Kopje të noterizuar diplomës së nivelit “Master i shkencave” ose “Master profesional”;
Kopje të noterizuar të certifikatës së lëshuar nga institucionet e Arsimit të Lartë Publike ose Jo Publike që vërteton ndjekjen e programit të studimit të formimit të vazhduar, në formën e kurseve në fushën e “Auditimit të Energjisë”
Kopje të noterizuar të librezës së punës
Kopje të dokumentit të identifikimit
4 fotografi
CV​

E plotë

Nuk Ka

4

17.05.2021

PERSHENDETJE
SUBJEKTI TE CILIN UNE PERFAQESOJ: ALB-EDIL SHPK  
ESHTE NE FAZEN E PLOTESIMIT TE DOKUMANTAVE PER TE MARRE ÇERTIFIKATEN E PERDORIMIT PER OBJEKTIN LEJA  NDERTIMORE E TE CILIT ESHTE MIRATUAR NE DT 22.01.2019


PYETJA ESHTE DUKE QENE SE VENDIMI PER TU PAISUR ME : ÇERTIFIKATE PERFUNDIMTARE PERFORMANCE NGA AUDITUESI I ÇERTIFIKUAR PRANE AEE KA DALE NE DT 08.07.2020


OBJEKTI NE FJALE ME LEJE NDERTIMORE TE MIRATUAR NE DT 22.01.2019 DUHET TE PAISET ME : ÇERTIFIKATE PERFUNDIMTARE PERFORMANCE NGA AUDITUESI I ÇERTIFIKUAR PRANE AEE
......
MBETEMI NE PRITJE TE PERGJIGJES SUAJ

18.05.2021

​Pershendetje


Objekti ne fjale duhet te pajiset me Certifikaten perfundimtare te performances se energjise por pa pasur detyrimin per te plotesuar kriteret minimale te klasit energjetik. 


Ju faleminderit!

E plotë

Nuk Ka

3

14.05.2021

Pershendetje,
 
Lutem, mund te kem nje informacion se kur eshte planifikuar provimi I radhes per audituesit e energjise dhe nese ka nje deadline te caktuar per aplikimin?
 
Faleminderit.

17.05.2021

​Pershendetje


Nuk ka ende nje date te caktuar per provimin e rradhes. Aplikimet jane te hapura pa deadline.

E plotë

Nuk Ka

2

27.04.2021

Doja t'ju pyesja kur eshte planifikuar nga ana juaj testimi i radhes per:


1- Menaxher i Energjise ne Ndertesa.
2- Auditues i Energjise ne Ndertesa.
3- A mund te jepen te dyja testimet pernjehere?!


Ju faleminderit!

04.05.2021

Pershendetje


Nuk ka ende nje date te percaktuar.


Ju faleminderit!

E Pjesshme

Nuk Ka

1

14.04.2021

Pershendetje !


Ne Bashkine Lushnje nepermjet sistemit elektronik e-leje jane paraqitur disa subjekte per tu pajisur me Çertifikate Perdorimi .
Objekte te cilat nuk kane projekt eficence dhe lejet per to jane dhene para hyrjes ne fuqi te VKM Nr.958 date 02.12.2020 "PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE E TË KUSHTEVE TË CERTIFIKIMIT TË PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE DHE TË MODELIT, PËRMBAJTJES E KUSHTEVE TË REGJISTRIMIT TË “CERTIFIKATËS SË PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE” a duhet ti nenshtrohen Raportit perfundimtar te auditimit te eficences se energjise ?


Ju faleminderit per mirekuptimin !

14.04.2021Te gjitha subjektet qe:


1. Aplikojne per Certifikate Perdorimi ( Pavaresisht faktit qe leja e ndertimit eshte miratuar perpara dates 30.12.2020, dhe objekti nuk ka pasur projekt paraprak eficence, keto objekte perjashtohen vetem nga detyrimi per te permbushur kriteret minimale, por jo nga detyrimi per tu pajisur me Certifikaten e Performances se Energjise) Te gjitha ndertimet e reja qe jane ne faze aplikimi per Certifikaten e Perdorimit duhet te pajisen me Certifikaten e Performances se Energjise.


Per sa me siper ju ftojme ti referoheni shkreses se Agjencise se Zhvillimit te Territorit Nr. 807, date 26.02.2021, e cila i eshte drejtuar edhe institucionit tuaj.​

E plotë

Nuk Ka