Historiku AEE

KRIJIMI I AEE-së

Awesome Image
Agjencia për Eficiencën e Energjisë (AEE)

është person juridik publik buxhetor nën përgjegjësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

AEE u krijua me VKM Nr.852, datë 7.12.2016 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë për Eficencën e Energjisë”, si dhe filloi funksionimin e saj në vitin 2019 me një staf prej 10 personash në strukturë organizative. Në mars të vitit 2021 struktura e AEE-së u zgjerua, duke e çuar në 20 numrin e punonjësve.

Agjencia për Eficencën e Energjisë ka certifikuar përgjatë 3 viteve 100 auditues të energjisë në ndërtesa, 150 menaxherë të energjisë dhe 11 auditues të energjisë në instalime industriale.

Në shkurt 2021 ka nisur procesi i certifikimit të ndërtesave me lëshimin e certifikatës së parë të performancës së energjisë, duke përdorur programin kompjuterik të miratuar. Deri më sot janë certifikuar më shumë se 39.000 ndërtesa ose njësi ndërtesash. Gjithashtu, AEE ka zhvilluar më shumë se 20 projekte në fushat e transportit, industrisë dhe ndërtesave.

Quality Products

Beguiled and demoralized by that charm pleasure moment so blinded desire foresee layout...

Meet Team
Professional Team

Indignations and dislikes mens who are so beguiled charms pleasure off the looking...

Meet Team
Signature
Roman Primera
Founder

Misioni

AEE-ja është përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe nxitjen e masave për eficencën e energjisë në fushat e transportit, industrisë dhe ndërtesave. AEE-ja ka statusin e drejtorisë së përgjithshme dhe organizohet në nivel qendror.

AEE-ja i përmbahet:

Zbatimit korrekt dhe më përgjegjshmëri të plotë të normave ligjore në organizimin dhe administrimin e saj

Përhapjes dhe konsolidimit e një kulture të re për zbatimin dhe monitorimin për politikat dhe programet për përdorimin eficent të energjisë në sektorët rezidencialë të shërbimeve, të industrisë, të transportit dhe të bujqësisë, nëpërmjet fushatave të vazhdueshme të edukimit qytetar

Rritjes se kapaciteteve dhe performancës, nëpërmjet trajnimeve cilësore, profesionale dhe periodike