Lista e Kandidatëve të Kualifikuar
për Provimin e parë të Audituesve të Energjisë
Lëxo më shumë
Çfarë është Efiçenca e Energjisë?

Efiçenca e Energjisë është ….

read more
Rëndësia e Efiçencës së Energjisë

Efiçenca e Energjisë përdorët ….

read more
Informacion?

Ku mund të marr informata …

read more

Aktivitetet Kryesore

Efiçenca e Energjisë - Objektivat dhe Direktivat

Përgatit, zbaton dhe monitoron politika dhe programe për eficiencë energjetike në sektorin e banimit, industrisë, transportit dhe bujqësisë;

Përgatit dhe e monitoron “Planin kombëtar të veprimit për eficiencë energjetike”;

Efiçenca e Energjisë në Ndërtesa

Përgatit dhe i propozon Ministrit akte nënligjore të nevojshme për promovimin e eficiencës energjetike në ndërtesa

I këshillon autoritetet vendore të administratës publike, mbikëqyrësit e ndërtesave publike të banimit për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve për eficiencë energjetike

Efiçenca e Energjisë në Procese Industriale

Promovon bashkëprodhimin e ngrohjes dhe rrymës elektrike

Certifikimi i Audituesve dhe Menaxherëve të Energjisë

E mbështet zhvillimin dhe zbatimin e masave për Etiketim të energjisë dhe Dizajn ekologjik

Përgatit standardet, normat dhe rregulloret teknike

Bashkëpunon me autoritetet e akreditimit për sigurimin e informatave mbi rezultatet e testeve dhe matjeve dhe për përmbushjen e standardeve kombëtare të eficiencës energjetike

Promovimi i Efiçencës së Energjisë

I këshillon përdoruesit për programet e eficiencës energjetike që janë ndërmarrë prej tyre

Zhvillon dhe bashkërendon programe të trajnimit

Ofron mbështetje dhe këshilla mbi mënyrën e zhvillimit të fushatave vetëdijësuese dhe aktiviteteve të tjera edukative lidhur me promovimin e eficiencës energjetike

Marrëveshjet Vullnetare

Bashkon palët përkatëse të interesit me qëllim të financimit të projekteve për eficiencë energjetike

Njoftimet e Fundit

Përfitime të garantuara

0

Ndërtesa të Certifikuara

0

Auditues të Certifikuar

0

Projekte

0

Marrveshje Vullnetare

ObjektivaArritjet në Efiçencën e Energjisë, statistikat

KëshillaVeprime të thjeshta për rritjen e Efiçencën së Energjisë

Karburanti i parë i një sistemi të qëndrueshëm të energjisë