Tryezat e Partneritetit

Tryezat e Partneritetit

Në kuadër të proceseve të Integrimit si dhe në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për format e pjesëmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për Integrimin Evropian”, në vijim gjeni ftesat për pjesëmarje për kapitujt 10, 14, 15, dhe 21.

Kapitulli 10 “Shoqëria e informacionit dhe media”

Kapitulli 14 “Politikat e transportit” 

Kapitulli 15 “Energjia”

Kapitulli 21 Rrjetet Transevropiane”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në cilësinë e institucionit kryesues për Kapitullin 15
“Energjia” po organizon tryezën e Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian dedikuar
këtij kapitulli.

Informacione shtesë

Për më shumë informata, kontakto Agjensinë për Efiçencën e Energjisë