Raporte

Raportet e Monitorimit Buxhetore

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekse

Informacione shtesë

Për më shumë informata, kontakto Agjensinë për Efiçencën e Energjisë