Menaxherët e Energjisë

Çfarë është një Menaxher i Energjisë?

Menaxhimi i energjisë është vlerësimi strategjik i përdorimit të energjisë, I cili ka të bëjë me planifikimin për efiçencën e energjisë. Mund të përfshijë përdorimin e energjisë së makinerive, pajisjeve, ndërtesave, strukturave të tjera fizike ose proceseve. Merret me planifikimin e projekteve të reja dhe përmirësimin e atyre ekzistuese.Një menaxher energjie vlerëson përdorimin e energjisë dhe harton programe të energjisë që rrisin efikasitetin dhe reduktojnë kostot e lidhura me energjinë. Ata organizojnë proceset, rinovojnë ndërtesat dhe pajisjet dhe planifikojnë sisteme të lidhura me energjinë për projekte të reja.Menaxherët e energjisë mund të jenë gjithashtu përgjegjës për përmirësimin e efikasitetit të sistemeve të ujit. Disa menaxherë të energjisë specializohen në sisteme ose aspekte të caktuara të menaxhimit të energjisë si sistemet ose ndriçimi i ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar (HVAC).

Çfarë bën një menaxher i energjisë?

Menaxherët e energjisë kryejnë auditime të bremdshme për të vlerësuar përdorimin e energjisë, kostot ose iniciativat e efikasitetit. Ata monitorojnë dhe analizojnë konsumin e energjisë, dhe ndonjëherë edhe konsumin e ujit. Ata hartojnë projekte të efiçencës së energjisë dhe menaxhojnë zbatimin e tyre për t’u siguruar që përmbushin afatet, buxhetet, specifikimet dhe kërkesat ligjore. Kjo zakonisht përfshin kryerjen e analizave të ciklit jetësor dhe inspektimin e vendeve të punës. Menaxherët e energjisë planifikojnë dhe rinovojnë iniciativat e energjisë për ndërtime të reja, rinovime dhe rinovime që maksimizojnë ruajtjen e energjisë. Ata shqyrtojnë planet për projektet e ardhshme për të përcaktuar fizibilitetin e tyre dhe kërkesat për energji.

Menaxheri i energjisë është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve që konsumojnë çdo formë energjie, përmirësimin dhe mbikëqyrjen e mënyrave të përdorimit të energjisë dhe kryerjen e detyrave të tjera për përdorimin racional të energjisë në ndërtesa dhe industri.. Disa merren gjithashtu me prokurimin e shërbimeve, duke siguruar që kompania ose klienti të ketë vlerën më të mirë. Menaxherët e energjisë duhet të shkruajnë raporte, plane pune dhe plane vlerësimi dhe t’ia paraqesin menaxhmentit. Disa janë gjithashtu të ngarkuar me identifikimin e burimeve të duhura të financimit për projektet dhe dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar tek agjencitë financuese.

Menaxherët e energjisë janë profesionistë jashtëzakonisht të rëndësishëm që ndihmojnë në ngadalësimin e ndryshimeve klimatike, ruajtjen e burimeve energjetike dhe ruajtjen e pavarësisë së energjisë duke i bërë industritë dhe zyrat tona më efikase dhe më pak shpërdoruese.

 

Menaxheri i energjisë sipas legjislacionit shqiptar ka këto përgjegjësi:

 

 1. Të përgatisë një plan vjetor të aktiviteteve dhe të investimeve financiare për kostot e energjisë të konsumatorit të madh;
 2. Të krijojë një sistem të integruar të reduktimit të konsumit të energjisë, me një qasje me kosto efektive për infrastrukturën elektrike, mekanike, të proceseve dhe të ndërtimit, duke analizuar zgjidhjet optimale;
 3. Të propozojë pranë drejtuesit të ndërmarrjes, me qëllim marrjen e pëlqimit të tij, për krijimin e një strukture të menaxhimit të energjisë brenda konsumatorit të madh me detyrat dhe përgjegjësitë e tij;
 4. Të iniciojë aktivitete për të përmirësuar monitorimin dhe kontrollin e proceseve për të ulur kostot e energjisë;
 5. Të analizojë performancën e pajisjeve në lidhje me eficiencën e energjisë;
 6. Të sigurojë funksionimin e duhur dhe kalibrimin e instrumenteve të kërkuara për të vlerësuar nivelin e konsumit të energjisë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë;
 7. Të përgatisë materiale informative dhe të zhvillojë trajnime të brendshme për stafin tjetër lidhur me çështjet e menaxhimit të energjisë;
 8. Të përmirësojë disagregimin (ndarjen dhe detajimin) e të dhënave të konsumit të energjisë në të gjitha nivelet;
 9. Të përcaktojë një metodologji se si të llogarisë me saktësi konsumin e energjisë specifike të produkteve/shërbimeve të ndryshme ose aktivitetit të konsumatorit të madh të energjisë;
 10. Të zhvillojë dhe të menaxhojë programe të trajnimit për eficiencën e energjisë në nivelet operacionale;
 11. Të krijojë bazën e njohurive mbi zhvillimet sektoriale, kombëtare dhe ndërkombëtare në teknologjinë e eficiencës së energjisë dhe sistemin e menaxhimit dhe informacionit;
 12. Të zhvillojë një sistem të integruar të eficiencës së energjisë dhe të përmirësimit të cilësisë së mjedisit;
 13. Të koordinojë zbatimin e projekteve të menaxhimit të energjisë/ përmirësimit të eficiencës së energjisë nëpërmjet agjencive jashtë sistemit ku punon;
 14. Të krijojë dhe/ose të marrë pjesë në shkëmbimin e informacionit me menaxherët e tjerë të energjisë të të njëjtit sektor të organizuar në nivelin e OJF-ve.
Informacione shtesë

Për më shumë informata, kontakto Agjensinë për Efiçencën e Energjisë