Agjensia Per Eficencen e Energjise

Agjensia Per Eficencen e Energjise

Local publication for call for proposals

Reconstruction of Centre of Culture “Fato Berberi” A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4   Agency for Energy Efficiency is seeking proposals for Work Contractor in Albania with financial assistance from the Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. The full guidelines for applicants are available for consultation on the following internet site: www.eficenca.gov.al ,

Publikim lokal për thirrje për propozime

Rikonstruksion i qendrës së kulturës “Fato Berberi” A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4   Agjencia për Eficencën e Energjisë po kërkon propozime për Kontraktor Punimesh ne Shqipëri me asistencë financiare nga Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. Udhëzimet e plota për aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqen e

Fituesit e provimit të zhvilluar për Audituesit e Energjisë në Ndërtesa

Lista me fituesit e provimit të zhvilluar me 01.03.2021 1 file(s) 102.60 KB Download  

NJOFTIM

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton të gjithë personat e interesuar se kanë filluar përgatitjet për zhvillimin e provimit të dytë për Auditues të Energjisë. AEE ju informon se aplikimet do të mbyllen më 20.01.2021. Aplikimet mund të dorëzohen çdo ditë pune në orarin 10:00-12:00 pranë zyrave të AEE ose të dërgohen në rrugë postare

Njoftim

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton të gjithë Audituesit e Energjisë të Certifikuar si dhe të gjithë personat e interesuar se mund të përdorin për testim Programin Kompjuterik i cili do të shërbejë për gjenerimin e Certifikatave të Performancës së Energjisë duke krijuar një llogari në linkun e mëposhtëm: http://eecert.eficenca.gov.al/ AEE mirëpret mendimet tuaja dhe

Njoftim

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton se ka përfunduar vlerësimi i dokumentacionit të kandidatëve që kanë aplikuar për testimin e parë për Menaxherë të Energjisë dhe u është dërguar     e-mail konfirmues nga sekretariati teknik i AEE-së të gjithë personave të kualifikuar sipas listës bashkangjitur. Provimi do të zhvillohet në dt. 21 Shtator 2020 pranë zyrave të AEE.

Njoftim

Agjencia për Efiçencën e Energjisë ♻️ njofton të gjithë personat e interesuar se në Shtator 2020 do të zhvillohet provimi i parë për Menaxherë të Energjisë. AEE ju informon se aplikimet mund të dorëzohen çdo ditë në orarin 10:00-12:00 pranë zyrave të AEE ose të dërgohen në rrugë postare pranë institucionit. (Jo postë elektronike) Të

Njoftim Konsumatoret e Medhenj

Agjencia për Efiçencën e Energjisë njofton të gjithë Konsumatorët e Mëdhenj të Energjisë (KME) se me certifikimin e Audituesve të parë të Energjisë tashmë do të aktivizohen edhe detyrimet ligjore mbi këto subjekte. Sipas ligjit KME është një konsumator fundor, i cili, rezulton se ka konsum vjetor të energjisë më të madh se ekuivalenti i

Njoftim

Lista e fituesve të provimit të zhviluar me datë 22.05.2020 për Auditues Energjetik sipas profileve përkatëse, të cilët mund të ushtrojnë profesionin, në përputhje me ligjin Nr. 116 dt. 10.11.2016 “Për Performancën e Energjisë në Ndërtesa” dhe legjesilacionet e tjera në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e punës.