Në mbështetje të ligjit Nr.119/2014 “Për Të Drejtën për Informim”: